Mer diskussion på apoteken kan minska spridning av narkotiska läkemedel

2016 jun 29

Nyheter

Apoteksmedarbetare letar efter läkemedel i en hylla. Omslagbild till rapporten Apotekspersonalens bidrag till hög patientsäkerhet

Apotekspersonalens anmälningsskyldighet och vad som är överförskrivning av narkotiska läkemedel behöver diskuteras mer på apoteken. Detta kan IVO konstatera efter en kartläggning av 85 apotek i norra Sverige.

IVO har följt upp en tidigare undersökning om hur apotekspersonalens förutsättningar för att anmäla överförskrivning av narkotiska läkemedel ser ut. Det framkommer i kartläggningen att apotekspersonalen upplever sig mer hindrade idag än för två år sedan att skicka in anmälningar till IVO och kunskapsbrist är den främsta orsaken.

 

Kunskapsbristerna som framkommer i enkäten handlar främst om osäkerhet kring vad som är en överförskrivning, vad som kan anmälas till IVO och frågetecken kring sekretessregler.

 Att veta vad som ska anmälas kan vara svårt.  I den tidigare rapporten från IVO (Överförskrivning, rapport 2) lyfts exempel på vilka sorts anmälningar IVO brukar få in från apotekspersonal, samt sekretess i apoteksverksamhet.

 

Dialog ökar förutsättningarna

IVO kan se en ökning av rutiner om anmälningsskyldighet hos apoteken men upplevelserna av hinder att anmäla ökar också. Resultatet från enkäten visar att apoteken pratar sällan om anmälningsskyldigheten och enskilda fall av överförskrivning. Att ge personalen information om anmälningsskyldigheten räcker inte utan det måste också finnas möjlighet att träffas och diskutera frågan på arbetsplatsen. 
 

- Risken är att om personalen inte får den stöttning som de behöver kan överförskrivningar missas och patienter fara illa, säger Björn West, inspektör avdelning nord.

 

Iakttagelser i rapporten

I tillsynen har IVO gjort särskilda iakttagelser som kan påverka patientsäkerheten.

  • Apotekspersonalen upplever sig mer hindrade att anmäla överförskrivning idag än för två år sedan.
  • Samtidigt har fler apotek infört rutiner angående anmälningsskyldigheten.
  • Hinder för anmälan rör sig främst om kunskapsbrister som vad som är en överförskrivning och hur sekretessregler ska tillämpas.
  • På apoteken pratar de sällan om anmälningsskyldigheten och vad som är en överförskrivning i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Det finns ingen skillnad mellan stad och landsbygd rörande vilka sorts hinder som upplevs.

 

 

Mer om detta kan ni läsa i rapporten "Apotekspersonalens bidrag till hög patientsäkerhet".