Nekas tillstånd att bedriva assistansverksamhet pga. företrädares olämplighet

2016 dec 21

Nyheter

IVO har som vägledande beslut, avslagit ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans på grund av företrädarens olämplighet.

Personer med bestämmande inflytande i bolaget bedömas vara olämpliga att bedriva tillståndspliktig verksamhet med hänsyn till ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

 

IVO bedömer att bolaget inte har visat att samtliga företrädare för bolaget är lämpliga att bedriva verksamheten med hänsyn till ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Kraven enligt 23 § andra stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är därmed inte uppfyllda.

 

IVO finner att två av de personer som enligt IVO:s bedömning ska omfattas av lämplighetsprövningen inte uppfyller kraven, varför ansökan avslås.