Ökad samverkan nödvändig för att säkra kvaliteten inom personlig assistans

2016 jun 14

Nyheter

Hand med penna som ska kryssa i rutor

Samverkan mellan IVO och andra myndigheter är av stor vikt för att kunna säkra kvaliteten för personer med funktionsnedsättningar som anlitar personlig assistans.

En systematisk och väl fungerande samverkan kan förhindra och komma åt fusk och överutnyttjande inom branschen.

Förväntningarna på olika myndigheter att granska personlig assistans är höga. IVO ser att samverkan med Skatteverket, Försäkringskassan, Polismyndigheten och kommunerna samt arbetsgivar- och intresseorganisationer är av avgörande betydelse för att säkra kvaliteten i branschen och förhindra oegentligheter. Det är viktigt att varje aktör tar ansvar inom sitt område för att hela utredningskedjan ska fungera. IVO är beroende av att exempelvis Skatteverket granskar och utreder skattebrott, att Försäkringskassan utreder och anmäler fusk och att Polisen utreder bedrägerier och annan brottslighet som kan förekomma i branschen. Branschen måste också själva arbeta för att stärka förtroendet för och kvaliteten inom personlig assistans.

IVO har sedan 2013 till uppgift att granska om privata utförare av personlig assistans är lämpliga att bedriva verksamhet enligt LSS. Under denna period fram till i dag har IVO granskat 55 verksamheter. IVO har i och med projektet gjort en första genomlysning och sett att merparten av de granskade får behålla sina tillstånd. Sju av verksamheterna har IVO dragit in tillståndet för – i de flesta fall har det rört sig om brister i ekonomisk lämplighet och i vissa fall har det även funnits kopplingar till bedrägerier och andra brott.

-        Även om en assistansanordnare brister i ekonomisk lämplighet så betyder det inte alltid att den enskilde fått en assistans av dålig kvalitet eller utsatts för risker. Myndigheten har ändå rätt att återkalla tillstånd. Den enskilda måste vara trygg i att assistansanordnare uppfyller lagens krav i alla avseenden som tillståndet innebär, säger Lena Carp, inspektör på IVO.

Rapporten Lämplig eller inte – det är prövningen. Lämplighetsprövning av tillståndspliktiga verksamheter presenterar resultaten av ett nationellt tillsynsprojekt där IVO har granskat företag som beviljats tillstånd och bedriver personlig assistans mellan den 1 juli 2013 och den 29 februari 2016. Syftet har varit att klarlägga om företagen är lämpliga att göra det utifrån de krav och mål som ställs enligt gällande lagstiftning.