Personer med psykiska funktionsnedsättningar placeras i institutionella miljöer

2016 nov 10

Nyheter

Kvinna i 70-årsåldern som lutar hakan mot handen

Boendemiljön på flera av landets enskilda boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar lever inte upp till dagens krav. Risk finns för missförhållanden, då kommunerna inte alltid tar sitt fulla ansvar för placeringarna.

IVO har i en granskning av tio enskilda boenden sett att flera av boendena i dag bedrivs i omoderna och inte ändamålsenliga lokaler – inte sällan med en institutionell prägel. Det är framförallt boenden med äldre tillstånd där personer med psykiska funktionsnedsättningar bor permanent. IVO har också noterat att lokalerna inte alltid är anpassade för personer med fysiska funktionsnedsättningar, trots att sådana personer finns på boendena. Tillsynen visar också att verksamheterna ibland tillämpar generella och otidsenliga regler som begränsar den enskildes självbestämmande och på så sätt bidrar till en institutionell miljö.

 

Kommuner följer inte upp de placerade personerna 

Omoderna och inte ändamålsenliga lokaler påverkar kvaliteten i den omsorg som enskilda får ta del av och inte minst deras möjligheter att leva ett självständigt liv. Även om verksamheterna är skyldiga att på olika sätt förbättra och anpassa sina boenden till dagens krav, är det kommunen som har det yttersta ansvaret för de placeringar man gör på enskilda boenden. Det är ett ansvar som gäller både inför, under och efter en placering.

 

IVO:s granskning visar att det finns kommuner som inte på flera år har följt upp de personer som man har placerat. I förlängningen kan kommunernas uteblivna uppföljning innebära att utsatta människor inte får sina behov tillgodosedda och att de till och med far illa. Utgångspunkten för kommunerna borde vara att aldrig placera en person för en längre tid eller permanent på ett boende som inte uppfyller dagens krav.

 

Granskningen är gjord i tre län, men IVO kan konstatera att problemet med att enskilda placeras i institutionella miljöer förekommer på flera ställen i landet. Många av de granskade placeringarna har gjorts av storstadskommuner.