Regionen/landstinget är fortsatt huvudman vid konkurs av överlåten verksamhet

2016 jun 09

Nyheter

Regionen/landstinget är huvudman över verksamheter som överlåtits till andra utförare – även vid konkurs. Regionen/landstinget är ytterst ansvarig för att kraven på en god hälso- och sjukvård uppfylls, även om vårdgivaransvaret kvarstår för konkursboet.

För att patienter inte ska utsättas för risker i samband med en konkurs bedömer IVO att regionen/landstinget och konkursförvaltaren gemensamt ska ansvara för att patienter med uppföljningsbehov förs över till annan vårdgivare. Ansvaret får inte helt läggas över på patienterna att själva kontakta ny vårdgivare. 

 

I huvudmannaskapet ligger att regionen/landstinget kontinuerligt ska kontrollera att den överlåtna verksamheten följer lagar och föreskrifter. Regionen/landstinget ska också kontrollera att verksamheten följer det avtal som gäller mellan regionen/landstinget och verksamheten.

 

IVO har i en tillsyn av Region Jönköpings län (dåvarande Landstinget i Jönköpings län) i samband med att vårdvalsanslutna Hälsoteamet i Småland AB gick i konkurs funnit att regionen inte har uppfyllt sitt ansvar som huvudman. Regionens avtal med Hälsoteamets konkursbo har varit bristfälligt och regionen har brustit i sin kontroll av Hälsoteamet. Detta innebär att regionen inte har säkerställt att verksamheten bedrivits enligt de mål, riktlinjer, föreskrifter och ett i övrigt tillfredställande sätt som gäller för verksamheten, så att kravet på en god hälso- och sjukvård har uppnåtts.