Regler för slutenvård gäller även när patienter vårdas på annan plats

2016 apr 21

Nyheter

IVO har tagit beslut i ett ärende där det framgår att landstinget försökt hitta en lösning för att frigöra platser inom slutenvården. Reglerna för slutenvård gäller även i de fall patienter faktiskt vårdas på annan plats än den inskrivande kliniken.

I det aktuella ärendet framgår det att vården av medicinskt färdigbehandlade och utskrivningsklara patienter genom avtal har överlåtits från landstinget till ett privat bolag.  Under vårdtiden är patienterna fortfarande inskrivna vid klinik på landstingets sjukhus.

IVO finner att så länge en patient är inskriven i slutenvården ska reglerna om slutenvård tillämpas. I det aktuella ärendet innebär detta bl.a. att undersköterskor i verksamheten inte kan delegeras uppgiften att administrera läkemedel.

IVO ser positivt på samverkan och nya organisatoriska lösningar som utgår från patienternas behov. För nya lösningar måste det dock vara tydligt vilken lagstiftning som ska tillämpas och ansvarsförhållandena måste också tydliggöras.

 IVO har inte funnit någon anledning att frångå avtalsparternas överenskommelse om att den vård som bedrivs är att anse som slutenvård.

I det aktuella ärendet anser IVO vidare att oklarheter föreligger angående vem som ansvarar för läkarinsatser när patienterna vårdas hos det privata bolaget då motstridiga uppgifter förekommer i parternas avtal. IVO framhåller vikten av att ansvaret för olika insatser i denna typ av vårdform är tydligt. Ett otydligt ansvar för insatserna kan enligt IVO:s bedömning medföra risker för patientsäkerheten.