Skolan måste ta sitt ansvar som vårdgivare

2016 jan 11

Nyheter

När en skola bedriver elevhälsa är den inte bara huvudman utan även vårdgivare. Skolan är därmed skyldig att följa gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning. Insikten om denna skyldighet är inte alltid känd hos huvudmannen, visar en granskning från IVO.

De granskade huvudmännen har inte fullt ut varit införstådda med de skyldigheter som följer av att bedriva elevhälsa. Eftersom elevhälsan omfattar hälso- och sjukvårdsinsatser har de också ett vårdgivaransvar. 

 

Huvudmännen har förbisett flera skyldigheter, till exempel har de inte haft ett ledningssystem som är anpassat för elevhälsans medicinska del. Även det systematiska patientsäkerhetsarbetet har varit bristfälligt. För eleverna kan detta innebära att de exempelvis kan få felaktiga vaccinationer och att de inte får det stöd och den hjälp de behöver via sina hälsobesök.

 

IVO granskade under 2014 och 2015 den medicinska delen av elevhälsan inom en kommunal skola och två fristående skolor belägna i Jönköpings och Östergötlands län. Resultatet av granskningen är sammanställt i rapporten Skolan – både huvudman och vårdgivare.  Styrning och ledning för elevhälsans medicinska del.