Socialtjänsten behöver träffa familjehemsplacerade barn oftare

2016 apr 08

Nyheter

Ny rapport visar att socialtjänsten behöver träffa familjehemsplacerade barn oftare och även analysera varför de träffar pojkar i högre utsträckning än flickor.

Av en ny rapport från IVO framgår att socialtjänsten behöver träffa familjehemsplacerade barn i högre utsträckning för att kunna följa deras situation på ett tillfredställande sätt. Detta bekräftas av såväl inspektioner och enkäter till familjehemsplacerade barn som av socialsekreterarna själva. Det som också är tydligt är att det finns skillnader mellan pojkar och flickor. 

 

Oavsett vilken åldersgrupp som analyseras träffar pojkarna sin socialsekreterare oftare än flickorna, säger utredaren och rapportförfattaren Anna Öström.   

 

Bristande uppföljning kan leda till att barn, unga och familjer inte får det stöd som de behöver. Det kan också innebära att missförhållanden i familjehemmen inte uppdagas och att situationen för familjehemsplacerade barn förvärras. 

 

I rapporten framgår också att det finns dokumentationsbrister när det gäller socialtjänstens uppföljningar av familjehemsplaceringar. 

 

Det saknas många gånger uppgifter om t.ex. vem som är särskilt utsedd socialsekreterare, om det har förts enskilda samtal och hur barn upplever sin situation, säger enhetschef Birgitta Johannesson. 

 

Det måste vara möjligt att följa barnen och vid varje tidpunkt kunna se vilka åtgärder som vidtagits och vad som planeras. Saknas väsentlig information kan det vara svårt för socialsekreterarna att överblicka om familjehemsvården får avsedd effekt. Om socialtjänsten dokumenterar händelser av betydelse kan också familjehemsplacerade barn ta del av sin historia senare i livet. 

 

Positivt är att en klar majoritet av barnen tycker att socialsekreterarna är lätta att prata med, lyssnar på dem och ger det stöd som de behöver. De flesta av de familjehemsplacerade barnen vet också vem som är särskilt utsedd socialsekreterare (d.v.s. vem som har ansvar för uppföljning och kontakt mellan barnet och socialtjänsten) och hur de får kontakt med sin socialsekreterare. 

 

Underlaget till rapporten är inspektioner i 21 kommuner under 2015, där IVO har granskat socialtjänstens uppföljning av familjehemsplacerade barn. IVO har också skickat en enkät till barn som är familjehemsplacerade i de granskade kommunerna, vilket också ingår som underlag för rapporten.