Tillstånd beviljat för verksamhet som ännu inte färdigställt lokaler

2016 dec 06

Nyheter

IVO har bifallit en ansökan om att bostad med särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, trots att de tilltänkta lokalerna inte var färdigställda vid tiden för beslutet.

Tillstånd att bedriva verksamhet kan beviljas även om lokalerna ännu inte är färdigställda. Förutsättningen är en komplett ansökan, att övriga förutsättningar för tillstånd är uppfyllda, samt att det underlag som lämnats in i form av ritningar och beskrivningar av verksamheten är sådana att lokalernas lämplighet kan bedömas.

 

IVO har gjort bedömningen att verksamheten har förutsättningar att bedriva den planerade verksamheten med god kvalitet och har därför beviljat tillstånd.