Tillsyn visar väl fungerande transplantationsverksamheter

2016 jul 04

Nyheter

Pågående operation med fyra vårdpersonal.

Efter en tillsyn av landets fyra transplantationssjukhus kan IVO konstatera att verksamheterna fungerar väl men är sårbara. Den viktigaste iakttagelsen är att det finns en väl fungerande samverkan mellan verksamheterna.

IVO konstaterar i en rapport över tillsynen att samverkan fungerar mycket väl både mellan transplantationsverksamheterna och med donationssjukhusen. Gemensamma och enhetliga instruktioner och överenskommelser om prioriteringar anses vara del av förklaringen.

 

- En väl fungerande samverkan gör att varje organ som doneras kan erbjudas till patienter som väntar på transplantation, säger Mona Hansson, utredare.

 

Idag doneras för få organ i förhållande till hur många patienter som behöver ett nytt organ. För att öka antalet donationer ser IVO att intensivvårdsavdelningarnas roll är avgörande eftersom det är där donatorerna måste identifieras.

 

Bemanningssituationen är inte långsiktigt hållbar

Transplantationsverksamheterna måste vara bemannade dygnet runt årets alla dagar för att kunna koordinera och genomföra transplantationer omedelbart när en organdonator identifierats. Genom samarbete för att exempelvis dela på jourer löser verksamheterna detta uppdrag. Men verksamheten vilar till stor del på ett fåtal individer med specialistkompetens som inte går att ersätta med kort varsel vilket gör verksamheten sårbar.

 

Ojämnt fördelade resurser

IVO konstaterar att de transplantationsverksamheter som har rikssjukvårdsuppdrag har mer resurser än de som inte har det. Det innebär att de patienter som väntar på transplantation av organ som inte omfattas av rikssjukvårdsuppdrag löper risk att få sina operationer nedprioriterade. 

 

Verksamheternas uppföljning leder till utveckling av vården

Verksamheterna gör noggranna kontroller av de olika arbetsmomenten som ingår i såväl pågående transplantationsprocess som efter avslutad transplantation. I detta ingår att rapportera avvikelser och biverkningar till IVO.

 

Genom utvärdering av flera faktorer som registreras i samband med donation och transplantation drar verksamheten slutsatser och genomför förbättringar av processer och arbetssätt. Det i sin tur bidrar till att förbättra vården för patienterna.

 

Nationell tillsyn

Under våren 2016 genomförde IVO en tillsyn vid landets fyra transplantationssjukhus. Tillsynen genomfördes som inspektioner med dialog om bemanning, spårbarhet och ledningssystem för kvalitet och säkerhet. IVO gjorde även en genomgång av de avvikelser och biverkningar som verksamheterna rapporterat till myndigheten. 

 

Genom tillsynen ville IVO få en samlad bild av transplantationsverksamheterna, deras förutsättningar att bedriva god vård och de eventuella risker som verksamheterna identifierat ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Sammanfattningsvis konstaterar IVO att verksamheterna är välfungerande men sårbara.