Tillsynen gör skillnad men kända problem kvarstår

2016 mar 02

Nyheter

Tillsynsrapporten för 2015 visar på framsteg, men även på fortsatt omfattande problem inom sedan tidigare kända områden. År 2015 var extraordinär på grund av det höga antalet ensamkommande flyktingbarn.

Flera av de iakttagelser som IVO lyfter fram från årets tillsyn känns igen från tidigare år. I 2014 års rapport lyfte IVO fram t ex personalkontinuitet och kompetensförsörjning och samverkan i vård- och omsorgskedjan som utvecklingsområden. Den problematiken återfinns även i årets tillsynsrapport. 

 

Tillsynen har kunnat göra skillnad i vården och omsorgen, till exempel genom att skapa en förändring hos aktörer som uppvisar stora brister i sitt arbete. Med hårda verktyg som krav på åtgärder och föreläggande har IVO tvingat fram förändring i ett stort antal verksamheter som inte erbjudit vård eller omsorg med en acceptabel kvalitet. IVO har också återkallat tillståndet eller förbjudit fortsatt verksamhet på tio verksamheter som utgjorde en fara för de enskildas trygghet och säkerhet eller som misskött sina ekonomiska skyldigheter mot det allmänna. 

 

Med mjukare tillsynsverktyg som dialog och tillsynsåterföring når IVO en bredare grupp vård- och omsorgsgivare än de som uppvisar brister i sitt arbete. Detta har under året skapat lärande i ett stort antal verksamheter. IVO bedömer att tillsyn med mjukare verktyg på en bredare front ökar den övergripande kvaliteten i vården och omsorgen. 

 

Under året har IVO fortsatt ett sedan tidigare påbörjat utvecklingsarbete med riskbaserad tillsyn. Den riskbaserade tillsynen ökar möjligheterna att rikta resurserna mot de områden och mot de tillsynsobjekt där IVO kan göra störst nytta. 

 

En omständighet som gör 2015 exceptionellt är det i jämförelse med tidigare år höga antalet asylsökande som kom till Sverige. Utvecklingen av antalet ensamkommande barn resulterade i att många kommuner i en betydligt större skala än tidigare inte kunde upprätthålla detta uppdrag. IVO vill lyfta fram att dessa brister riskerar att föra med sig en problematik åren som kommer.

 

Fakta

IVO ska den 1 mars varje år lämna en tillsynsrapport till regeringen. Rapporten innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna i arbetet med tillsyn och tillståndsprövning under det gångna verksamhetsåret. 

 

Iakttagelserna bygger på information som kommer fram i IVO:s samlade tillsynsarbete. Detta innebär information i anmälningar, klagomål, tillståndsprövning, egeninitierad tillsyn och i särskilda tillsynsinsatser inom ramen för exempelvis regeringsuppdrag.