Trygg och säker miljö i fokus vid tillsyn av bostäder med särskild service

2016 jan 19

Nyheter

IVO ska under 2016 granska om barn och ungdomar som bor i bostäder med särskild service enligt 9 § 8 LSS erbjuds en trygg och säker miljö.

Miljön som barnen och ungdomarna vistas i ska bland annat vara fri från integritetskränkande åtgärder, våld och övergrepp. Vid tillsynen ska IVO även granska om det förekommer otillåtna skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder i bostäderna. De eventuella skyddsåtgärder som ett barn kan ha behov av ska vara individuellt bedömda och fortlöpande följas upp och omprövas i takt med att barnet blir äldre och mognar.

 

Vid tillsynen granskar IVO också personalens kännedom och kunskap om sin rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah. Detta för att personalen ska kunna bidra till en verksamhet som bedrivs med god kvalitet och som är trygg och säker för de barn och ungdomar som vistas där.

 

Från minst två till minst en inspektion per år
IVO:s uppdrag att regelbundet inspektera bostäder med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 LSS har ändrats inför 2016. Från att tidigare ha inspekterat varje verksamhet minst två gånger per år, ska IVO fortsättningsvis inspektera varje verksamhet minst en gång per år.

 

Uppdaterad 2016-01-20