Ansökan avslagen för stödboende. Lokalerna anses inte hemlika.

2017 feb 10

Nyheter

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva stödboende med 50 platser på grund av att lokalerna är olämpliga och boendena inte anses vara hemlika.

Ett stödboende är en boendeform för eget boende. Ett stödboende ska bidra till barns och ungas förberedelse för självständighet. Och lokalerna där de unga vistas ska vara hemlika.

IVO har bedömt att de tilltänkta lokalerna inte har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet.

Enligt IVO:s bedömning kan ett så stort boende, med 50 platser, där barn och unga ska dela kök, gemensamhetsutrymmen samt ett alltför begränsat antal hygienutrymmen inte anses uppfylla kravet på att vara hemlikt. De unga i verksamheten skulle vara hänvisade en miljö av institutionell karaktär.