Ansökan avslås för HVB, företrädarna har tidigare bedrivit olovlig verksamhet

2017 apr 03

Nyheter

Ansökan avsåg tillstånd att starta ny HVB-verksamhet. Ansökan avslogs på grund av att bolagets företrädare inte anses vara lämpliga att bedriva sådan verksamhet, då bolaget utan tillstånd har bedrivit boenden för barn och unga på annan ort.

IVO bedömer att bolagets företrädare har visat sig vara olämpliga att bedriva HVB. Bolaget har bedrivit annan tillståndspliktig verksamhet utan att ha tillstånd för det. Genom att åsidosätta tillståndsplikten har bolaget inte visat att det finns en vilja att följa gällande regelverk för den aktuella verksamheten. Bolaget bedöms därmed inte ha förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet. 

 

Vid bedömningen av om sökanden har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet gör IVO en lämplighetsprövning av personerna bakom det sökande bolaget. I lämplighetsprövningen väger IVO in den sökandes förväntade vilja att följa de regler som gäller för verksamheten. Allt syftar till att genomlysa om sökande har förutsättningar att driva sin verksamhet med god kvalitet och säkerhet.