Att upptäcka missförhållanden i äldreomsorgen

2017 feb 14

Nyheter

Syftet med IVO:s tillsyn var att granska hur kommuner arbetar med avvikelser och lex Sarah samt hur verksamheterna systematiskt arbetar med att trygga sin kvalitet.

Lex Sarah och avvikelser är betydelsefulla för att upptäcka missförhållanden och brister i verksamheten och viktiga för det systematiska förbättringsarbetet av verksamhetens kvalitet. Sedan nya lex Sarah-bestämmelser infördes under 2011 har 9 av 44 kommuner i region nord (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) inte anmält en enda lex Sarah inom äldreomsorgen. IVO initierade därför ett tillsynsprojekt i sju av dessa kommuner och genomförde tillsyner under 2015 och 2016. 

Bristande kunskap om avvikelser knutna till socialtjänstlagen

De vanligast förekommande avvikelserna i samtliga kommuner rör avvikelser från hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och då särskilt fallskador och läkemedelshantering. IVO fann en kunskapsbrist hos personalen i de allra flesta kommunerna angående rapportering av avvikelser från insatser knutna till Socialtjänstlagen (SoL). Ett flertal vet inte att SoL-avvikelser ska rapporteras på samma sätt som avvikelser från HSL. Sådana händelser rapporteras istället exempelvis i den enskildes journal eller i daganteckningar. Det gör att viss information om missförhållanden inte når fram till nämnderna och kännedomen om verksamhetens brister går förlorad. Intervjuade i en kommun hade till och med svårigheter att komma på vad sådana avvikelser skulle kunna vara. Då SoL-avvikelser är lika viktiga som HSL-avvikelser för verksamhetens kvalitet är det viktigt att kunskapsluckorna inom kommunerna åtgärdas.


Iakttagelser i tillsynen:

 • Trots att det förekommer allvarliga händelser rapporteras de inte
  Personal kan redogöra för ett antal allvarliga incidenter under det senaste året vilka inte har resulterat i lex Sarah-rapporter och ibland inte heller i avvikelser.
 • Dålig kunskap om rutiner
  Kunskap om rutiner och var rutiner för lex Sarah och avvikelser finns är dålig bland personalen och även till viss utsträckning bland ledning.
 • Händelser som rör socialtjänstlagen (SoL) rapporteras inte som avvikelser
  Särskilt avvikelser som rör SoL rapporteras sällan och det brister också i kunskap om att sådana händelser ska rapporteras som avvikelser.
 • Personal upplever inte att de får återkoppling
  Ledningen anger att de återkopplar till personalen vilka avvikelser och lex Sarah-rapporter som kommer in. Personalen i sin tur upplever inte alltid att de får någon återkoppling eller att den är innehållsfattig.

De sju inspektioner som utförts har utmynnat i sex beslut med krav på åtgärder.


Krav på åtgärder som IVO ställt till nämnderna har varit:

 • Säkerställa att personal har kännedom om och arbetar i enlighet med processer och rutiner som ingår i ledningssystemet avseende avvikelser och lex Sarah.
 • Säkerställa att information om skyldigheten att rapportera missförhållande eller risker för missförhållande ges till den som omfattas av skyldigheten och att informationen ges återkommande till samtlig personal.
 • Säkerställa att inkomna rapporter, klagomål och synpunkter enligt SoL sammanställs och analyseras för att den som bedriver socialtjänst ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.
 • Redogöra för vem som ansvarar för att ta emot rapporter om, samt avhjälpa eller undanröja ett missförhållande utanför kontorstid.

Medan några kommuner enbart brustit på en av de ovanstående punkterna finns det andra som har haft flera brister. Den vanligaste bristen som återkommit i fem beslut är att säkerställa att personal har kännedom om och arbetar i enlighet med processer och rutiner som ingår i ledningssystemet avseende avvikelser och lex Sarah.