Bra dialoger med granskade kommuner om socialtjänstens uppföljning av placerade barn och unga på HVB

2017 dec 07

Nyheter

IVO har i november genomfört sju återföringskonferenser med socialtjänst och kommunpolitiker runt om i landet. Temat var resultatet av den nationella tillsyn som IVO genomfört under året och dialog om vilka förbättringar som krävs i uppföljning av vård.

Vid konferenserna diskuterades tillsynens resultat på både nationell och regional nivå. Ett stor fokus var att skapa förutsättningar för dialog, men även att kommunerna skulle kunna lära av varandra. Återföringskonferenserna hölls runt om i landet efter att kommunerna fått ta del av IVO:s tillsynsbeslut.

 

- Utvärderingen av konferenserna visar att de allra flesta kommuner uppskattade den här typen av återföring och att såväl konferenser som tillsynen bidrar till deras egen verksamhetsutveckling, säger utredaren och projektledaren Anna Öström.

 

Röster från deltagarna

Så här beskriver några av deltagarna den effekt som IVO:s tillsyn kan få i den egna verksamheten:

”Vi kan arbeta med tillsynen som en lärande process både för tjänstemän och politiker för att kunna utveckla vår verksamhet.” (Politiker)

”Resultatet av tillsynen kan användas som stärkt underlag till det vi själva har sett att det krävs utveckling/förbättring runt, t.ex. barnsamtal. Blir också bra att kunna visa på likheter i landet, inte bara vi som behöver förbättra.” (Chef inom socialtjänsten)

”Det blir bättre för barnen!” (Socialsekreterare)

”Fokus och ljus på frågorna. Ger tyngd i att vi ska arbeta på detta sätt - både gentemot medarbetare och politiker.”(Verksamhetsutvecklare)

 

Slutrapport i början av 2018

Gemensamt för samtliga dialoger var diskussioner som övergripande rörde:

  • kommunernas reflektioner över resultaten
  • hur de använder IVO:s beslut i sin egen verksamhetsutveckling
  • om de har kommit ikapp efter den stora flyktinginströmningen till kommunerna 2015/2016
  • hur kommunerna följer upp att placerade barn får behovsanpassad vård.

Diskussioner och utvärdering från konferenserna kommer delvis att ingå i den rapport som är planerad att publiceras i februari 2018.

 

Dialogen fortsätter på IVO-dagarna i februari

Dialogen om socialtjänstens uppföljningar av placerade barn på HVB kommer att fortsätta under de nationella konferenser som IVO arrangerar i februari 2018 under namnet IVO-dagarna. Då med målgruppen politiker och högre chefer. Som en del i den dialogen kommer delar av innehållet i ovan nämnda dialog- och återföringskonferenser att ingå.