Flera granskade korttidsboenden inom äldreomsorgen visar god kvalitet

2017 maj 09

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i en nyligen publicerad rapport lyft faktorer inom områdena samverkan och kompetens, som bidrar till att verksamheterna lyckas i arbetet med att ge vård- och omsorgstagare insatser som är av god kvalitet.

Samverkan och tillgänglighet – viktiga faktorer för att möta vård- och omsorgstagares behov

En nyckel i arbetet med att säkerställa en god intern samverkan är tillgängligheten till olika yrkeskategorier. Verksamheter som har olika former och forum för samverkan mellan de olika yrkeskategorierna har bättre förutsättningar att möta den enskilde vård- och omsorgstagarens behov.

De varierande behoven hos de personer som vistas på ett korttidsboende ställer många och ofta höga krav på kompetensen hos samtlig personal på boendet. I de fall det finns ett aktivt arbete med att säkerställa att det finns tillräcklig kompetens kring en vård- och omsorgstagare, är förutsättningarna att nå de uppsatta målen för denne väsentligt bättre.

IVO konstaterar dock att kompetensen avseende social dokumentation är ett utvecklingsområde.

 

– Men där det finns en social dokumentation som innehåller relevanta och tillräckliga uppgifter, är det tydligt att den fungerar som ett arbetsverktyg som ger personalen möjlighet att följa åtgärder och händelser av betydelse, säger utredare Sofia Palmér.

Barnperspektivet behöver utvecklas

Det är inte bara äldre som vistas på korttidsboenden utan även svårt sjuka yngre personer som ibland har minderåriga barn. IVO noterar att det genomgående finns en osäkerhet hos de inspekterade korttidsboendena om hur man på bästa sätt ska möta dessa barn. Arbetssätt, beskrivna kontaktvägar eller rutiner för hur man på bästa sätt kan hjälpa och stötta barnen finns inte framtagna.

Uppskattad ny metod vid tillsynen

En del av IVO:s tillsyn genomfördes i form av ett dialogsamtal där samtliga personalkategorier, inklusive enhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) var representerade.

– Det som deltagarna uppskattade med dialogsamtalen var att alla tillsammans reflekterade över framgångsfaktorer och svårigheter. Det blev tydligt att alla yrkeskategoriers delaktighet och insats är betydelsefull för att kunna ge en vård och omsorg av god kvalitet. Flera uttryckte också att det är ett arbetssätt som de gärna fortsätter med, säger inspektör Kerstin Nilsson.


Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under 2016 granskat 14 korttidsboenden inom äldreomsorgen i sju län. Fokus låg på hur verksamheterna jobbar med intern samverkan, informationsöverföring och kompetens. Granskningen omfattade också verksamheternas arbete med hygien och palliativ vård samt i vilken utsträckning man hade arbetssätt för att möta minderåriga barn som anhöriga