Högre kompetens för ökad patientsäkerhet på akutmottagning

2017 jan 25

Nyheter

IVO har i flera ärenden avseende akutmottagningar sett att brister i kompetens och erfarenhet har varit orsak till allvarliga händelser.

Efter en tillsyn i Norrbottens läns landsting fattade IVO våren 2015 ett principiellt beslut. I detta beslut fastställde IVO att det inte är förenligt med god och säker vård att läkare med vikariatsförordnande arbetar självständigt vid akutmottagning utan tillgång till legitimerad läkare på plats som ansvarar för patienten.


IVO har genomfört en granskning av samtliga tolv akutmottagningar inom Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen, efter principbeslutet.


Resultatet visar att fem av totalt tolv akutmottagningar fram till sommaren 2016 hade uppfyllt de krav IVO ställt i principbeslutet inom den somatiska specialistsjukvården. Vårdgivarna har haft olika organisatoriska lösningar för att säkerställa att legitimerad läkare finns tillgänglig och är ansvarig för vård och behandling av alla patienter på akutmottagning som behandlas av läkare med vikariatsförordnande. Den psykiatriska specialistsjukvården har enbart granskats hos tre av vårdgivarna och ännu inte nått upp till IVO:s krav.


IVO kan efter dessa tillsyner, liksom efter de tillsyner som tidigare genomförts vid akutmottagningar i Uppsala och Örebro sjukvårdsregion, konstatera att vårdgivarna i högre utsträckning måste verka för att akutmottagningar ses som ett gemensamt ansvar för sjukhusens kliniker.