IVO beviljar första tillståndet till s.k. konsulentstödsverksamhet

2017 dec 05

Nyheter

Det är första gången som IVO fattar beslut avseende ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familje- och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem.

IVO beslutade den 22 november 2017 att bevilja ett bolags ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familje- och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem.

En bedömning görs om sökanden har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet. IVO har i det aktuella fallet inget att anmärka på och bifaller därför bolagets ansökan om tillstånd.

Bakgrund

Den 15 april 2017 infördes tillståndsplikt för verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familje- och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem.

Det är första gången IVO fattar ett beslut inom detta ärendeslag. Enligt 4 § 5 myndighetsförordningen (2007:515) ska myndighetens ledning avgöra ärenden som har principiell karaktär eller är av större betydelse. Ett ärende behöver i sig inte vara juridiskt komplicerat för att det ska betraktas som ett ärende av principiell karaktär eller av större betydelse utan det kan handla om att det är första gången som myndigheten fatta ett visst beslut.

Läs mer om nya tillståndsplikter