IVO granskar ledning och styrning inom strokevården i Jönköpings och Kalmar län

2017 apr 06

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har påbörjat en tillsyn av strokevården i Jönköpings och Kalmar län. Fokus är att granska hur övergripande ledning och styrning påverkar hela kedjan i strokevården.

Tillsynen tar sin utgångspunkt i frågan om verksamheterna har tillräckliga förutsättningar att bedriva en god strokevård utifrån politiska beslut och uppdrag. En del i tillsynen är att ta reda på om de politiska besluten för strokevården är kända och har fått genomslagskraft i övriga delar av organisationen. I tillsynen ingår även att ta reda på om huvudmännen har kvalitetsmål för strokevården och hur dessa mål i så fall följs upp.  

 

Tillsynen genomförs bland annat i form av dialoger med hälso- och sjukvårdspersonal och omsorgspersonal. Även enkäter till politiker, tjänstemän och personal kommer att vara underlag för tillsynen. 

 

Erfarenheter från brukarorganisationer, patienter och anhöriga är viktiga inslag i tillsynen, då tillsynen omfattar hela kedjan i strokevården – från det att patienter blir akut omhändertagna till de rehabiliteringsinsatser som patienter får i specialistsjukvården, primärvården och den kommunal hälso- och sjukvården.

 

Resultatet av tillsynen planeras vara klar i november 2017.