IVO samlar ägare, beställare och utförare för en säkrare akutsjukvård i Stockholm

2017 dec 15

Nyheter

Under fredagen den 15 december samlade IVO ägare, beställare och utförare av akutsjukvården i Stockholm för att diskutera varför bristerna kvarstår och hur de samlat kan möta de olika utmaningarna.

IVO har granskat patientsäkerheten på akutmottagningarna i Stockholms län för patienter med inskrivningsbeslut, som ofta är en skör grupp, som blir kvar på akutmottagningen i väntan på att föras över till nästa vårdnivå. IVO har kompletterat tillsynen med en fördjupad analys där vi har tittat på vilka faktorer som kan bidra eller försvåra en patientsäker vård.

 

Trots liknade utmaningar i form av brist på sjuksköterskor och vårdplatser finns det stora skillnader i vilken mån mottagningarna lyckas leva upp till en god och patientsäker vård.

 

-  Eftersom tidigare tillsynsinsatser inte har gett tillräckliga och varaktiga förändringar har vi valt att den här gången träffa inte bara utförare av vården utan även ägare och beställare vid samma tillfälle. De tre parterna har ett gemensamt ansvar för utfallet av vården och vi har bland annat diskuterat hur de olika parterna kan bidra till en mer patientsäker vård, säger Lena Renman, enhetschef på IVO.

-  Det var ett bra möte och nu förväntar vi oss att landsting och vårdgivare samlat tar det gemensamma ansvaret och vidtar de åtgärder som krävs så att alla patienter får en patientsäker vård, säger Lena Renman.

 

Sammanfattning av tillsynen

IVO har inspekterat patientsäkerheten för patienter i övergången mellan akutmottagning och slutenvård vid 7 akutmottagningar i Stockholms län. 3 av 6 sjukhus har fått beslut med krav på åtgärder. Beslutet för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge är ännu inte fattat. Det finns stora variationer mellan verksamheterna och sjukhusen.

 • Tillsynen är inriktad på patienter som bedömts av läkare och ska läggas in på slutenvård.
 • För dessa patienter uppfyller inte alla akutmottagningarna kraven på en god vård.
 • Patientsäkerheten riskeras bl. a. genom brister i omvårdnad som övervakning, intag av vätska och mat, särskilda läkemedel som t.ex. smärtstillande behandling, uppföljning av planerad behandling och förebyggande av trycksår och infektioner. Akutmottagningen är inte utformad för patienter som behöver vård under längre tid.
 • IVO kräver att akutmottagningarna säkerställer att patienter i övergången mellan akutmottagning och vårdplats i slutenvård får den omvårdnad, mat, dryck och de läkemedel som de behöver.
 • Akutmottagningarna och sjukhus vidtar många åtgärder för att komma tillrätta med problemen men de behöver bli bättre på att bland annat analysera och utvärdera åtgärderna så att de ser att de får avsedd effekt.

Ärenden

 • 8462-2017-5 Beslut Capio St Görans Sjukhus
 • 8459-2017-10 Beslut Södertälje Sjukhus
 • 8463-2017-9 Beslut Norrtälje Sjukhus Tiohundra
 • 8461-2017-7 Beslut Karolinska Universitetssjukhuset Solna - krav på åtgärder
 • 8460-2017-13 Beslut Södersjukhuset - krav på åtgärder
 • 8464-2017-9 Beslut Danderyds Sjukhus – krav på åtgärder
 • 9209 – Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge – beslut har ej fattats än