IVO:s tillsynsrapport 2016 visar fortsatta problem inom kända områden

2017 feb 27

Nyheter

Kollage av tre bilder. Äldre dam med kaffekopp. Pojke tittar skeptiskt mot kameran. Spädbarn som en vuxen håller i handen.

Flera av de iakttagelser som IVO lyfter fram från 2016 års tillsyn känns igen. 2014 och 2015 lyfte IVO fram både kompetensförsörjning och samverkan i vård- och omsorgskedjan som utvecklingsområden. Problemen kvarstår således på många områden.

Slutsatserna från 2016 års tillsyn kan kategoriseras in i sex övergripande områden. I rapporten finns mer omfattande information och fler exempel än de som lyfts fram nedan.


Vården och omsorgen kan vara svårtillgänglig och rättsosäker.

De problem som kan uppstå i den inledande kontakten med socialtjänsten handlar ofta om att kommunerna inte lever upp till sina skyldigheter och att rättssäkerheten därmed äventyras. Det kan handla om att förhandsbedömningar inte genomförs skyndsamt. Landstingen har många gånger svårigheter med att erbjuda människor en god tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Det finns exempelvis få vårdplatser i förhållande till patientinflödet, men också brist på läkare och sjuksköterskor med rätt kompetens för uppdraget.


Kompetensförsörjning är fortfarande en stor utmaning

Personal- och kompetensbrist har länge varit ett problem för socialtjänsten och är fortfarande en betydande orsak till de brister som IVO har sett under året. Även inom vården är kompetensbrister och svårigheter att rekrytera läkare och sjuksköterskor med tillräcklig kompetens orsaker till brister i undersökningar och bedömningar.


Alla har ansvar men ingen tar helhetsansvar

För att den enskilde ska kunna ta del av insatser av god kvalitet krävs att vården och omsorgen planeras utifrån den enskildes behov. Detta ställer höga krav på samverkan mellan olika verksamheter och professioner – krav som IVO ser att vården och omsorgen inte alltid lever upp till, men som ökar.

Vården och omsorgen är inte alltid jämlik

Att vården och omsorgen tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla är en nationell målsättning. Tillsynen visar dock att geografin kan utgöra en grund för ojämlikhet, såväl inom socialtjänsten som inom hälso- och sjukvården.

Det återstår utmaningar för individ- och familjeomsorgen

Under 2015 kom det cirka 35 000 ensamkommande barn till Sverige. Det kan jämföras med de cirka 7 000 som sökte asyl under 2014. Den stora tillströmningen av ensamkommande barn har medfört ett ökat behov av sociala insatser. Även om den mer akuta fasen är över för kommunerna återstår många utmaningar. Av tillsynen framgår bland annat att handläggningen av orosanmälningar, förhandsbedömningar och utredningar inte alltid utförs skyndsamt.


Lärandet kan förbättras inom hälso- och sjukvården

I flera av de verksamheter som IVO har granskat konstaterar såväl personal som ledning att samma typer av brister återkommer i verksamheten. Genom att bland annat utreda, samman­ställa och analysera klagomålen kan man vidta åtgärder som bidrar till en bättre patientsäkerhet med mindre risk för systematiska fel och brister

Det förekommer att verksamheter utnyttjar välfärdssystemet

Under året har IVO haft ett ökat fokus på granskning av oseriösa aktörer. Två huvudsakliga områden där IVO ser att oseriösa aktörer överutnyttjar välfärdsystemet är inom personlig assistans och tandvård. Det kan handla både om enstaka individer som överutnyttjar ersättningar men det kan även handla om mer organiserade nätverk. IVO arbetar aktivt med en systematisk samverkan med andra myndigheter och organisationer för att bidra till att kvaliteten säkras gentemot brukaren och för att förhindra fusk och överutnyttjande av välfärdssystemet.

 

 

Fakta

IVO ska den 1 mars varje år lämna en tillsynsrapport till regeringen. Rapporten innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna i arbetet med tillsyn och tillståndsprövning under det gångna verksamhetsåret. 

Iakttagelserna bygger på information som kommer fram i IVO:s samlade tillsynsarbete. Detta innebär information i anmälningar, klagomål, tillståndsprövning, egeninitierad tillsyn och i särskilda tillsynsinsatser inom ramen för exempelvis regeringsuppdrag.