Kammarrätten ger IVO rätt gentemot assistansbolag

2017 mar 23

Nyheter

Förvaltningsrätten i Karlstad gick på IVO:s linje, varpå bolagen överklagade. Kammarrätten i Göteborg meddelade inte prövningstillstånd för det ena bolaget och för det andra bolaget avskrev Kammarrätten målet när bolaget återkallat sitt överklagande.

Redan 2015 återkallade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillstånden för assistansbolagen Skåne assistans AB och Assistans Minan i Närke AB p.g.a. att bolagen inte var lämpliga att bedriva verksamhet med personlig assistans. Bakgrunden var att bolagen misskött sin ekonomi samt har uppvisat brister i kunskap inom väsentliga områden för verksamheten. Bolagen överklagade IVO:s beslut till både Förvaltningsrätten och Kammarrätten.


Förvaltningsrätten i Karlstad avslog bolagens överklagande och ansåg att de omständigheter som rörde den ekonomiska förvaltningen i bolagen var så allvarliga att dessa ensamma visade att tillståndshavaren har varit olämplig att driva verksamheten. Förvaltningsrätten i Karlstad ansåg således att IVO haft fog för sitt beslut att återkalla tillstånden.


Kammarrätten i Göteborg bedömde att prövningstillstånd inte ska meddelas efter att ha gått igenom allt material i målet gällande Skåne assistans AB. Assistans Minan i Närke AB återkallade sitt överklagande och Kammarrätten i Göteborg skrev därför av målet. Förvaltningsrättens avgöranden står därmed fast och bolagen får inte längre bedriva verksamhet med personlig assistans.