Metoder för lärande tillsyn

2017 okt 03

Nyheter

Hur gör IVO:s arbete mest nytta? Det var frågan som genomsyrade IVO:s deltagande vid Socialchefsdagarna 2017.

Utöver samtal med besökare i vår monter så arrangerade IVO ett välbesökt seminarium om en metod för tillsyn med systemansats som just nu prövas i kommunerna Västerås och Linköping. Seminariet inleddes med att Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, vittnade om att SKL:s medlemmar märker av IVO:s riktning mot en mer lärande tillsyn, men att det ännu inte slagit igenom. 

- Det är en utmaning att behålla fokus på den enskilde brukaren eller patienten, samtidigt som man har en systemansats. Här behövs en öppen dialog där vi har mycket att lära av varandra, menar Hans Karlsson.

Göra skillnad för människor på riktigt

Ewa Sunneborn, chef för IVO:s avdelning mitt, berörde IVO:s behov av att stärka kompetensen för att i högre utsträckning kunna genomföra tillsyner med systemansats och även se hur ledning och styrning i slutänden påverkar patienter och brukare.

- IVO arbetar mot målet att vår verksamhet verkligen ska göra skillnad för människor, säger Ewa Sunneborn. Vi vill gärna vara en katalysator för att förstärka en positiv utveckling för socialtjänsten och vårdgivarna.

Pilottillsyn med systemansats

Anna Öström, utredare från IVO:s avdelning mitt, berättade för seminariedeltagarna om metoden som tillämpas för den pågående "pilottillsynen" i Västerås och Linköpings kommuner. Metoden som används har en bredare ansats än en traditionell, verksamhetsavgränsad tillsyn. Några av ledorden är dialog, samverkan och helhetssyn. Målet är att få en fördjupad bild och analys av socialttjänstens olika delar och hur de tillsammans påverkar resultatet för kommuninvånarna.

Kommunerna Västerås och Linköping valdes ut till projektet för att de på flera sätt liknar varandra. De är båda tillväxtkommuner med cirka 150 000 innevånare. De har under en tid haft problem med kompetensförsörjningen inom socialtjänsten, vilket resulterat bland annat i ett stort antal inhyrda medarbetare. Kommunerna har också gemensamt att IVO genomfört en hel del tillsyn i verksamheten, men utan att några större positiva effekter uppnåtts. Ett nytt arbetssätt och angreppssätt behövdes.

Helhetsgrepp om förutsättningar och utförande

Genom att använda ett systemanalytiskt angreppssätt tar IVO ett helhetsgrepp om förutsättningarna för och utförandet av den sociala omsorgen. De många olika delarna, på olika nivåer i systemet – allt ifrån kommunens organisation och styrning, till de insatser som görs – har betydelse för hur resultatet blir för den enskilde. Genom att göra en genomlysning av så stor del som möjlig av systemet kan IVO bidra till att identifiera hur olika delar påverkar varandra.

Den inledande breda inventeringen blir till ett gemensamt underlag för IVO och kommunen för att analysera hur verksamheten fungerar och föra en dialog om hur väl socialtjänsten lyckats möta de behov som finns hos innevånarna.

Samverkan med Arbetsmiljöverket

En annan viktig ingrediens i den nya tillsynsmetoden är samverkan mellan IVO och Arbetsmiljöverket. Eftersom arbetsmiljön inom socialtjänsten på många sätt kan påverka kvaliteten i omsorgen så är den kunskap som finns hos Arbetsmiljöverket en viktig ingrediens för att kunna göra en helhetsbedömning.

Kommunens representanter är mycket positiva till samverkan mellan myndigheterna. Det berättade Gunilla Westberg, verksamhetschef i Västerås stad.

- Vi hamnar ofta mellan era olika tillsynsaktiviteter. Eftersom kompetensförsörjning, arbetsmiljö och kvalitet hänger så tätt ihop så är det mycket positivt att IVO och Arbetsmiljöverket samverkar, säger Gunilla Westberg.

Öppen dialog

Gunilla Westberg tycker IVO:s utveckling av tillsynsmetoderna är bra. Särskilt uppskattar kommunen att det skapas nya forum för dialog och att den präglas av öppenhet och förtroende. Det är också positivt att ha ett gemensamt underlag att utgå ifrån, menar Gunilla Westberg.

Däremot finns det synpunkter från de tillsynade kommunerna om vad som kan behöva ingå i den inledande inventeringen för att bilden ska bli så täckande som möjligt. Å ena sidan är det svårt att hantera ett mycket omfattande underlag. Å andra sidan är det viktigt att inga områden "tappas bort" i den inledande fasen, så att bilden inte blir heltäckande.

Lärdomar bidrar till att metoden utvecklas

Eftersom tillsynen ännu inte är avslutad går det inte att sammanfatta några färdiga slutsatser av hur metoden fungerat och vilket resultat som tillsynen lett till, men flera lärdomar har redan gjorts.

- Vi har lärt oss massor och i huvudsak är erfarenheterna hittills mest positiva. Men vi ser också flera områden som vi inom IVO behöver fortsätta utveckla, säger Anna Öström. Den här metoden ger oss utmaningar i vår egen förmåga att lära. Inte minst när det gäller det som Hans Karlsson tog upp i sin inledning, att ha patienter och brukare i fokus samtidig som man har en systemansats för tillsynen. Det är svårt. Men vårt mål är att nå dit, säger Anna Öström.

Mer information

En omfattande dokumentation av Socialchefsdagarna kommer att finnas tillgänglig på http://www.socialchefsdagarna.se/