På väg mot tryggare läkarbemanning i primärvården

2017 nov 08

Nyheter

Primärvården har minskat sårbarheten och patientsäkerhetsriskerna som den utbredda användningen av tillfälligt inhyrda läkare innebär. Det visar en uppföljning som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört i sju landsting.

Resultatet av IVO:s uppföljning är glädjande. Även om mycket finns kvar att utveckla så visar den att samtliga granskade vårdgivare är igång med många bra åtgärder för att förbättra kvalitet och patientsäkerhet och för att minska sina kostnader. Alla granskade landsting har idag handlingsplaner med målet att begränsa antalet hyrläkare och nya arbetssätt har också bidragit till att minska beroendet av hyrläkare. Sammanfattningsvis konstaterar IVO att de granskade vårdgivarna:

  • arbetar aktivt med att stärka den fasta bemanningen
  • har introducerat nya arbetssätt för att minska sårbarheten inom primärvården
  • förbättrat förutsättningarna för hyrläkare att arbeta patientsäkert
  • har skärpt egenkontrollen och regelbundet utvärderar hyrläkarnas insatser


– IVO tycker det är positivt att verksamheterna har vidtagit åtgärder för att stärka patientsäkerheten och ge patienterna en vård av högre kvalitet, säger inspektör Karin Dahlberg.

IVO:s tillsyn främjar en positiv utveckling

IVO arbetar för att tillsynen verkligen ska göra skillnad för människor. Myndigheten ska vara en katalysator för att förstärka en positiv utveckling.

– Resultatet av denna tillsyn är ett gott exempel på att vår tillsyn främjar en positiv utveckling. I dialogmöten bidrog IVO med information och goda exempel, vilket enligt återkoppling från vårdgivarna var positivt för det fortsatta utvecklingsarbetet, säger avdelningschef Ewa Sunneborn.

 

Primärvården viktig för hela vårdkedjan

En väl fungerande primärvård som möter befolkningens behov och på ett effektivt sätt tar tillvara samhällets gemensamma resurser ger goda förutsättningar även för övriga delar av vården att fungera som de ska.

Delvis är bristen på allmänspecialister en nationell fråga, och många brottas fortfarande med stora bemanningsproblem. Det finns dock mycket att göra på enhetsnivå och för vårdgivaren i stort, som i slutänden leder till en bättre och säkrare vård för patienten. De förbättringar som IVO:s uppföljning visar ger gott hopp om att primärvården är på väg mot en betydligt tryggare läkarbemanning.

Uppföljningen bygger på tidigare tillsyn

För att granska hur bristande bemanning påverkar patientsäkerheten i primärvården genomförde IVO under 2015/2016 tillsyn av sammanlagt 21 vårdcentraler i Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro. Samtliga landsting fick krav på att vidta åtgärder. Tillsynen sammanfattades i rapporten Hyrläkare - vårdgivarens dilemma?
Under 2017 genomförde IVO en uppföljning i samtliga landsting i form av dialog med företrädare för vårdcentraler och vårdgivare. Syftet med uppföljningen var att få en bild av vilka effekter som vårdgivarnas vidtagna åtgärder har haft för patientsäkerheten inom primärvården.