Patientsäkerheten vid Helsingborgs lasarett hotad – IVO vitesförelägger

2017 sep 13

Nyheter

Patienter på akutmottagningen på Helsingborgs lasarett riskerar att inte få den vård och de läkemedel de behöver, i väntan på en vårdplats. Inspektionen för vård och omsorg har därför vitesförelagt Region Skåne att åtgärda patientsäkerhetsbristerna.

IVO bedömer efter en rad tillsynsaktiviteter att bristen på vårdplatser vid Helsingborgs lasarett utgör en fara för patientsäkerheten. Vårdplatsbristen leder till att patienter får ligga kvar på akutmottagningen under orimligt långa tider i väntan på vårdplats. IVO:s tillsyn har visat att patienter som ligger kvar på akuten och väntar på att få komma till en vårdavdelning blivit utan såväl nyinsatta som de mediciner som de har ordinerade sedan tidigare. Bristerna har lett till vårdskador, såväl dödsfall som fysiskt och psykiskt lidande.


IVO har tidigare i ett åtgärdsbeslut krävt att Region Skåne åtgärdar de brister som framkommit i tillsynen.


- Eftersom vårdgivaren inte har vidtagit de åtgärder som behövs för att säkerställa att denna patientgrupp inte drabbas av vårdskador, väljer vi nu att vitesförelägga Region Skåne, förklarar Thomas Mehralizade, chef för IVO:s avdelning syd.


Beslutet

Beslutet innebär att IVO förelägger Region Skåne att, vid vite om en (1) miljon kronor, säkerställa att akutmottagningen vid Helsingborgs lasarett

  • inför ett system som garanterar att alla patienter, även de patienter som ligger kvar på akutmottagningen i väntan på plats på vårdavdelning, får de läkemedel de ska ha, såväl ordinarie som nytillkomna ordinationer, vid korrekt tidpunkt.
  • inför ett rapportsystem som garanterar att tjänstgörande läkare får väsentlig information om samtliga patienter på akutmottagningen, det vill säga även de patienter som endast ligger kvar på akutmottagningen i väntan på plats på vårdavdelning.
  • organiserar akutmottagningens resurser så att de patienter som väntar på vårdplats på vårdavdelning får den omvårdnad och övervakning de behöver, oavsett inflödet av nya patienter.

Om inte Region Skåne senast den 14 december 2017 redovisar till IVO vilka åtgärder som vidtagits eller planeras, kan IVO begära att vitet döms ut.  

Föreläggandet sker med stöd av 7 kap. 24 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Beslutet har diarienummer 8.7.1-32178/2017. Kontakta registrator.syd@ivo.se om du vill begära ut beslutet.