Sammanställning av klagomål som inkommit till patientnämnderna under verksamhetsåret 2016

2017 jun 07

Nyheter

I årets sammanställning av klagomål som kommit in till patientnämnderna har IVO lagt fokus på brister i information och bemötande samt vårdens organisering. Liksom tidigare finns skillnader i antal klagomål mellan kvinnor och män.

Varje år hör tusentals personer av sig till patientnämnderna. De har en rådgivande roll och ska hjälpa enskilda i deras kontakt med vården samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. Under 2016 tog patientnämnderna emot 36 259 klagomål, vilket är en ökning med 1 823 ärenden från 2015.

Det finns inga enkla eller entydiga svar till varför klagomålen ökar. Ett ökat antal klagomål behöver inte vara ett tecken på att vården gjort fel eller att antalet skador har ökat, det kan vara ett tecken på att patienter har ökad kännedom om möjligheten att lämna klagomål.

Patientnämnderna ska varje år lämna en redogörelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), över verksamheten under föregående år. IVO ska systematiskt ta tillvara denna information. Denna sammanställning baseras på patientnämndernas redogörelser för verksamhetsåret 2016. Vi lägger särskilt fokus på klagomål som rör olika typer av brister i information och bemötande samt vårdens organisering. Sammanställningen redovisar data och iakttagelser men ger däremot inte svar på varför det ser ut som det gör. IVO kan konstatera att:

  • Den största ökningen ser vi inom primärvården.
    Den enskilt största gruppen som klagomålen rör är kvinnor i åldern 50-59 år. Fördelningen av antalet klagomål mellan kvinnor och män skiljer sig åt beroende på verksamhetsområde.

  • Antalet klagomål som rör det kommunikativa samspelet fortsätter att öka. När patienter blir nonchalerade, tillrättavisade, ifrågasatta m.m. skapar det oro och missnöje. Detta kan i sin tur leda till att patienten söker vårdkontakt upprepade gånger, även akutsjukvård.

  • Information om och till patienten brister i många fall. Liksom vi sett tidigare kontaktar enskilda patientnämnderna med synpunkter och klagomål som handlar om att de inte får tillräckligt med information eller inte görs delaktiga i sin vård. Vi ser också att informationen inte alltid följer patienten mellan olika vårdenheter och vårdgivare – patienter upplever att de ofta får hålla ihop vården själva. Detta blir särskilt tydligt för patienter med en komplex sjukdomsbild, som patienter med samsjuklighet, personer med cancerdiagnos och multisjuka.

  • Flera patienter och närstående upplever vården som svårtillgänglig – detta syns exempelvis inom somatisk specialistsjukvård och psykiatrisk specialistsjukvård. Det händer att patienter inte sällan befinner sig på fel vårdnivå. Klagomålen handlar bland annat om att det är långa väntetider till utredningar och behandlingar, att det är svårt att få kontakt med läkare för frågor om remiss, medicinering m.m. I sina kontakter med patientnämnderna relaterar patienterna sena diagnoser och behandlingsinsatser till bristande personalkontinuitet, kompetens och att de bollas mellan olika vårdnivåer. När patienten inte upplever vården som enhetlig och sammanhållen kan det vara en fråga som samtidigt handlar om patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet.