Socialtjänstens handläggning av familjehemsplacerade barn är fortfarande ett problemområde

2017 jun 13

Nyheter

Litet barn står bakom paraply

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har undersökt socialtjänstens handläggning i samband med utredning av barn och familjehem samt deras arbete med uppföljning av barnens vård. I en rapport framkommer att detta fortfarande är ett problemområde.

I tidigare tillsyner har IVO sett brister i socialtjänstens myndighetsutövning angående familjehemsplacerade barn. Så var även fallet i denna nationella tillsyn som genomfördes under 2016.

De brister som framkom rörande socialtjänsternas myndighetsutövning handlade främst om:

  • Långa utredningstider för barn och bristande, ibland obefintliga, familjehemsutredningar.
  • Barn och familjehem matchas inte med varandra
  • Det finns inte alltid planer för uppföljning av barnens vård


Socialtjänsten ansvarar för att barnens behov under vårdtiden tillgodoses, de måste därför ha kännedom om varje enskilt barns behov samt följa vården noga. Att socialtjänstens myndighetsutövning fungerar väl är en förutsättning för att de placerade barnens behov kan tillgodoses.

Ensamkommande barn är särskilt utsatta av bristerna

De ensamkommande barnen är överrepresenterade bland de barn som påverkas av socialtjänstens brister i myndighetsutövningen. Det är till exempel vanligare att ensamkommande barn inte utreds skyndsamt eller placeras i hem som inte blivit utredda. Det kan bland annat bero på att de ensamkommande barnen oftare placeras i konsulentstödda familjehem, vilka inte alltid utreds av socialtjänsten.

Kommunerna brister i sin kvalitetskontroll av sin egen verksamhet

En annan brist som identifierats i granskningen är att verksamheterna inte utför en systematisk egenkontroll av verksamhetens kvalitet. Det har antingen inte funnits planer för egenkontroll eller inte hunnits med.

Hur ska barnens behov tas tillvara på bästa sätt?

Rapporten ”Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet” ger en bild av hur familjehemsplacerade barns behov beaktas i socialtjänstens myndighetsutövning. Särskilt fokus är att beskriva:

  • Hur barnens bästa beaktas i utrednings- och uppföljningsarbete
  • Hur familjehemmen utreds av socialtjänsten
  • Hur socialtjänsten organiserar sitt arbete med familjehemsplacerade barn
  • Hur socialtjänstens systematiska egenkontroll av verksamhetens kvalitet angående barn som placeras i familjehem bedrivs.

IVO:s granskning

IVO har under 2016 granskat myndighetsutövning angående familjehemsplacerade barn i 22 kommuner (0-17 år). Underlaget till rapporten är dessa granskningar samt en enkät som skickats till 52 kommuner (75 % svarsfrekvens).

I enkäten ställdes frågor om socialtjänstens organisation, kompetensförsörjning samt myndighetsutövning, framförallt vid omplaceringar av ensamkommande barn