Unga personer inom missbruks- och beroendevården riskerar falla mellan stolarna

2017 feb 22

Nyheter

Pojke sitter på skateboard med ryggen mot kameran

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) publicerar idag en rapport som visar att det finns brister inom missbruks- och beroendevården inom Sverige som på olika sätt kan riskera unga personers liv, hälsa och utveckling.

I en nationell tillsyn framgår att en hög grad av samverkan mellan olika aktörer, tillsammans med en väl fungerande myndighetsutövning inom socialtjänsten, är centrala faktorer för att människor med missbruks- eller beroendeproblem ska få individuellt utformad vård och behandling av god kvalitet.

– Fungerar inte samverkan finns det risk för att unga personer till exempel bollas runt mellan olika instanser. De riskerar att hamna mellan stolarna om ingen tar ett helhetsansvar för deras situation, säger utredaren och rapportförfattaren Anna Öström.

Om socialtjänstens myndighetsutövning inte fungerar tillfredsställande kan det finnas risk för att unga personer till exempel inte får skydd, inte utreds trots alarmerande uppgifter om deras situation, får vänta orimligt länge på beslut om insats och/eller att besluten inte motsvarar deras behov.

Samverkan mellan olika aktörer och socialtjänstens myndighetsutövning är sedan tidigare kända riskområden inom missbruks- och beroendevården. Att IVO nu särskilt har fokuserat på en grupp med särskilda behov, och ur ett nationellt perspektiv, stärker incitamenten för ansvariga att säkerställa målgruppen får den vård och behandling de behöver.

Det IVO pekar på i rapporten är att vissa kommuner och landsting behöver utveckla ett antal områden:

  • Tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting när det gäller missbruks- och beroendevården
  • Hitta långsiktiga och hållbara lösningar när det gäller samverkan mellan socialtjänst och vuxenpsykiatri vid samsjuklighet
  • Uppmärksamma de särskilda behov som finns för unga personer inom missbruks- och beroendevården
  • Se över den interna samverkan för att säkerställa att klienter/patienter får den hjälp och vård som de behöver
  • Säkra tillräcklig bemanning med nödvändig kompetens och att
  • regelbundet genomföra kompetensutveckling inom missbruks- och beroendevården.

Underlaget för rapporten är en nationell tillsyn där 64 verksamheter inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt hem för vård eller boende (HVB) har granskats.