Vårdgivarna bedöms ha goda förutsättningar att hantera klagomål

2017 apr 26

Nyheter

En kvinnlig och en manlig vårdpersonal pratar med kvinnlig patient

IVO har granskat 73 verksamheter vid 30 sjukhus i tre sjukvårdsregioner. Merparten av verksamheterna har organisation och rutiner för att ta emot synpunkter och klagomål. Majoriteten vidtar åtgärder då de får kännedom om en oönskad händelse.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) publicerar idag en rapport som utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv belyser om patienters och närståendes klagomål på vården bidrar till ökad patientsäkerhet och kvalitet.

Klagomål har betydelse för vårdens utveckling

Resultatet av den nationella tillsynen tyder på att klagomål bidrar till ökad kvalitet och patientsäkerhet som i sin tur leder till en positiv effekt och utveckling, främst inom den egna verksamheten. Klagomålen är en input till verksamheten om saker som inte fungerar tillfredställande och tillsynen visar att det finns ett lärande kopplat till händelsen. Majoriteten av verksamheterna vidtar åtgärder redan vid kännedom om en oönskad händelse via klagomål direkt till verksamheten, men också via patientnämnderna eller IVO.

 

– IVO tycker det är positivt då verksamheten är den instans som på ett snabbt och enkelt sätt kan ge patienten en förklaring av vad som hänt och varför det inträffat, säger inspektör Lillemor Bergman.

Rutiner och organisation i linje med kommande lagändring

Av IVO:s granskning framgår att 67 av 73 verksamheter har eller delvis har rutiner för att ta emot synpunkter och klagomål. Merparten av verksamheterna har dessutom en etablerad organisation för klagomålshantering när patienter och närstående vänder sig direkt till verksamheten.

– Rapportens resultat visar att flertalet av de granskade verksamheterna har förutsättningar att leva upp till förslagen i den proposition gällande klagomålshantering som inom kort ska beslutas av riksdagen. Där förtydligas att det, i första hand, ska vara vårdgivarna som tar emot och besvarar klagomål från patienter och deras närstående, säger generaldirektör Gunilla Hult Backlund.

Kunskapsspridning och lärande kan förbättras

IVO konstaterar att spridningen av kunskap om åtgärder och effekter vanligtvis är god inom de tillsynade verksamheterna. Spridningen är däremot betydligt lägre utanför den egna verksamheten. Patientsäkerhetsarbetet på en övergripande sjukhusnivå behöver synliggöras i en större utsträckning för att skapa ett än bättre lärande i hela organisationen. Resultatet visar även att uppföljningen av åtgärder och deras effekter är ett förbättringsområde, något som IVO också sett i tidigare tillsyner.

 

Tillsynen omfattade klagomål från patienter och närstående, där IVO under 2015 i sitt beslut riktat kritik mot vårdgivaren. Inspektionerna som genomförts omfattade såväl offentliga som privata vårdgivare inom följande sjukvårdsregioner: Uppsala/Örebro, Västra Götaland/Halland och Östergötland/Jönköping/Kalmar.