Allvarliga brister i kommunernas uppföljningar av placerade barn på HVB

2018 feb 26

Nyheter

Flicka sitter på bänk och tittar i sin mobiltelefon.

Många barn som är placerade på HVB får inte den hjälp och det stöd som de har behov av och rätt till. Det visar IVO:s tillsyn av socialtjänstens uppföljning av placerade barn på HVB.

Även om delar i uppföljningen fungerar bra, så finns allvarliga brister som kan vara särskilt viktiga ur barnens perspektiv. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under 2017 genomfört en nationell tillsyn av socialtjänstens uppföljning av placerade barn på hem för vård och boende (HVB) i 50 kommuner. IVO har granskat drygt 450 ärenden och fått in enkäter från barn där de har svarat på frågor som rör deras kontakt med socialtjänsten.

Delar i socialtjänstens uppföljning fungerar på ett tillfredsställande sätt. Till exempel upprättande av vårdplaner och samtal med god man, vårdnadshavare eller annan företrädare. Men det finns allvarliga brister när det gäller andra delar och som IVO ser kan vara särskilt viktiga ur barnens perspektiv.

De allvarligaste bristerna som framkommit är:

  • Drygt 30 procent av barnen har inte haft eller fått möjligheten till enskilda samtal med socialtjänsten.
  • Hälften av barnen har inte fått regelbundna besök av socialtjänsten i det HVB där de bor.
  • Drygt 40 procent av barnen saknar en genomförandeplan för sin vård upprättad av nämnden. Det innebär att barnen riskerar att inte få de insatser som de behöver.
  • Hälften av barnen har inte fått sin vård omprövad/övervägd minst var sjätte månad.

-  IVO:s granskning visar också relativt stora skillnader i landet, vilket är oroväckande. Barnens vård och omsorg ska inte vara beroende av vilken kommun som beslutar om barnets placering på HVB, säger utredare Anna Öström.

Barnen vill ha nära kontakt

Enkäten till placerade barn visar att anmärkningsvärt många uppger att de inte har fått några besök alls i hemmet och att en majoritet av ungdomarna önskar mer kontakt med socialtjänsten. Över 80 procent anser att det är ganska eller mycket viktigt att ha en nära kontakt med sin socialsekreterare.

 

Flyktingsituationen är en orsak – men inte den enda

Det stora antalet ensamkommande barn som kom till Sverige för några år sedan har på många sätt påverkat socialtjänstens arbete. Dock ser IVO att bristande uppföljningar var vanligt förekommande även innan det stora antalet ensamkommande barn kom till Sverige. Det går alltså inte betrakta flyktingsituationen som den enda orsaken till kommunernas bristande uppföljningar.

 

Förbättringar måste genomföras skyndsamt

IVO ser att förbättringar måste genomföras skyndsamt: alltför många barn har varit HVB-placerade utan att få det stöd från socialtjänsten som de har behövt och haft rätt till.  För att skapa goda förutsättningar för alla HVB-placerade barn krävs ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Styrning och ledning är en avgörande del. Förtroendevalda i kommunerna behöver ge goda förutsättningar för att verksamheten ska kunna utvecklas.

 

Dialog med kommunerna

IVO har under tillsynsperioden fört en dialog om tillsynens resultat med politiker, chefer, socialsekreterare m.fl. i berörda kommuner.  Dialogerna visar att det finns en samsyn kring bristerna och att många kommuner bedriver ett aktivt utvecklingsarbete som exempelvis handlar om utbildningssatsningar/kompetensutveckling, nyrekryteringar och stärkt samverkan med HVB, skola och hälsovård.

Under våren fortsätter IVO dialogen med kommunerna. Bland annat planeras för ett webbinarium som är öppet för samtliga landets kommuner. Under webbinariet kommer b.la.  tillsynens resultat och rapportens slutsatser att diskuteras.