Är akutmottagningarna på väg att även bli vårdavdelningar?

2018 mar 05

Nyheter

Kollage av tre bilder, skylt akutmottagning, manlig vårdpersonal pratar med kvinnlig patient, två vårdpersonal tar hand om en kvinna som ligger i en säng med dropp.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har under 2017 genomfört en nationell tillsyn av 64 somatiska akutmottagningar.

Huvudsyftet med tillsynen har varit att ge en nationell bild av hur patientsäkerheten ser ut för patienter som vårdas kvar på akutmottagningar i väntan på att transporteras till en vårdavdelning.

- Vi bedömer att patientsäkerheten ser förhållandevis god ut i landet för patienter som vårdas kvar på akutmottagningen i väntan på en vårdplats. Men vi har också sett att akutmottagningarnas huvuduppdrag i många fall kan vara på väg att förskjutas från ren akutsjukvård till att även omfatta uppgifter som traditionellt hör hemma på vårdavdelningar. Man kan fundera över vilka följderna blir på lång sikt om detta blir mer omfattande och bestående, säger Karin Fagerberg, chef för avdelning sydväst.

Patientsäkerheten är förhållandevis god

Tillsynen har visat att drygt hälften av akutmottagningarna sällan har problem med långa väntetider. På de akutmottagningar där det i större utsträckning förekommer att patienter vårdas kvar en längre tid har merparten av dessa vidtagit åtgärder för att minska risken för vårdskador. Vid 51 av de 64 tillsynade verksamheterna har IVO bedömt att vården uppfyller kraven på god vård.

En mycket stor andel av patienterna upplevde att de kände sig trygga och omhändertagna på akutmottagningen i väntan på vårdplats.

De mest sjuka äldre löper större risk för vårdskador

Men, tillsynen har även funnit att patientsäkerheten ibland brister. Vid åtta akutmottagningar har IVO funnit brister i patientsäkerheten som påtalats men som inte föranlett några krav på åtgärder. I fem fall har tillsynen visat på brister som är av sådan karaktär att IVO bedömer att verksamheten inte uppfyller kraven på god vård. IVO har där ställt krav på att vårdgivarna ska vidta åtgärder för att säkerställa patientsäkerheten.

Bristerna handlar om att patienter inte får ordinerade läkemedel, tillsyn och övervakning, basal omvårdnad samt mat och dryck i tillräcklig utsträckning. Dessutom har IVO funnit brister i det systematiska patientsäkerhetsarbetet, särskilt när det gäller uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder samt egenkontroll.

Multisjuka äldre är en utsatt grupp som löper större risk för vårdskador än andra patientkategorier när det uppstår väntetider på akutmottagningen. Anledningen är att de är särskilt sköra och känsliga, mindre rörliga och har ökad fallrisk samt att de inte alltid har förmåga att påkalla uppmärksamhet.

Orsaker till att patienter får vänta

Brist på tillgängliga vårdplatser är den vanligaste orsaken till att patienter blir kvar på akutmottagningen efter beslut om inläggning. Grundorsaken till det här är i sin tur svårigheter att bemanna vårdavdelningarna, framförallt med sjuksköterskor. För de mindre akutmottagningarna är det även transportsvårigheter som orsakar väntetider för de patienter som ska läggas in på andra sjukhus.

Håller akutmottagningarna på att även bli vårdavdelningar?

De åtgärder som verksamheterna har vidtagit för att trygga säkerheten för patienterna är bland annat tillgång till mjuka sängar, införande av omvårdnadsronder, larmanordningar, utvidgad läkemedelshantering samt servering av mat och dryck. De vidtagna åtgärderna är, i mångt och mycket, av den karaktär som traditionellt hör hemma på en vårdavdelning och har på kort sikt varit nödvändiga för att trygga patientsäkerheten.

Långsiktigt patientsäkerhetsarbete

När det gäller det långsiktiga patientsäkerhetsarbetet ser IVO att det är angeläget att arbeta med förbättringsåtgärder som riktar sig mot hela flödet, det vill säga inflödet till akutmottagningen, förloppet på akutmottagningen och utflödet. Akutprocessen är en del av ett större och mer komplext system. För att den ska fungera väl och vara effektiv är den beroende av att övriga delar av vårdkedjan fungerar. Och för att hela vårdkedjan ska fungera krävs det att samtliga berörda parter samverkar och samarbetar, det vill säga aktörerna inom primärvården, kommunernas vård och omsorg, akutsjukvården och slutenvården. Det här är alltså inte enbart en fråga för akutmottagningarna utan samverkan och samarbete krävs mellan samtliga berörda parter. En väl fungerande samverkan och vårdkedja är en förutsättning för att patienter ska erhålla vård och omsorg i rätt tid och på rätt vårdnivå.


Ta del av rapporten "I väntan på vårdplats"

Patientberättelser

Berättelserna om Calle och Elsa inledde IVO:s seminarium om akutsjukvården på IVO-dagarna i februari 2018. De är baserade på verkliga händelser som IVO fått in som klagomål på vården.