Beslut som inte verkställs kan bli en dyr historia för kommunerna

2018 maj 07

Nyheter

Äldre par blir serverade en måltid av personal på äldreboende

Kostnaden för beslut som socialtjänsten inte kan verkställa uppgick till nästan 5 kronor per invånare under 2017. Pengar som tas från kommunernas omsorgsverksamhet, till statskassan.

De beslut om bistånd och insatser som kommunerna fattar enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska verkställas inom skälig tid. Det kan exempelvis handla om att en äldre person ska beredas plats på äldreboende eller att ett barn med funktionsnedsättning ska få tillgång till korttidshem. Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till IVO. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge så kan vi ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. När domen vunnit laga kraft fakturerar IVO kommunen den utdömda avgiften.

 

Längre än tre månaders väntan i över 10 000 fall

Under 2017 kom det in cirka 12 000 ärenden till IVO där personen som är i behov av en insats fått vänta längre än tre månader. Orsaken till långa väntetider behöver dock inte bero på att kommunen inte kunnat erbjuda insatsen. Det kan också bero på att den enskilde själv har tackat nej till erbjuden insats. Det kan exempelvis handla om att man vill bo på ett annat äldreboende än på just det som har lediga platser.

 

Flest ärenden i storstadskommunerna

Som väntat är det de befolkningsrika kommunerna som Stockholm, Göteborg och Malmö som har rapporterat in flest ärenden till IVO under 2017 . Men även kommuner som Eskilstuna, Östersund, Örebro, Jönköping, Uppsala, Sundsvall och Umeå har rapporterat in många ärenden.

Läs mer om det här.

Om antalet inrapporterade ärenden slås ut per invånare ser situationen något annorlunda ut. Då är det kommuner med färre invånare som ligger i topp, som exempelvis Högsby, Älvsbyn, Motala, Östersund, Norsjö, Gällivare och Arboga.

 

LSS och äldreomsorg vanligaste ärendeområdena

De flesta ärendena där den enskilde fått vänta längre än tre månader på sin insats återfinns inom LSS och äldreomsorg. Inom LSS berör det framförallt insatserna kontaktperson och bostad för vuxna, medan det inom äldreomsorgen framförallt berör särskilt boende.

Läs mer om det här.

 

Under 2017 kostade väntetiderna invånarna nästan 50 miljoner kronor

Under 2017 fakturerade IVO kommunerna cirka 45 miljoner kronor utspridda på  100 kommuner för uteblivna insatser. I genomsnitt motsvarar detta nästan 5 kronor per invånare totalt i Sverige. De kommuner där kostnaden per invånare är störst är Tjörns kommun med närmare 60 kronor per invånare. Nykvarn, Borlänge, Karlstad, Lilla Edet och Upplands-Bro är kommuner där avgiften under 2017 ligger på runt 40 kronor per invånare.

 

Stockholm och Malmö har blivit fakturerade relativt stora belopp, men utslaget per invånare ligger kostnaden inte på mer än runt 1–2 kronor. Göteborg ligger på cirka 10 kronor per invånare och är också den kommun med det högsta fakturerade beloppet under 2017.

 

De flesta ärenden med särskild avgift berör bostad för vuxna enligt LSS, kontaktfamilj inom individ- och familjeomsorgen och kontaktperson inom LSS.

 

Särskild avgift – ett sätt för staten att säkra den enskildes rätt

Utdömande av särskild avgift är ett sätt för staten att säkerställa efterlevnaden av den lagstiftning som finns. Det ska garantera att den enskilde får de insatser som hen har rätt till. Samtidigt ser IVO att avgiften ibland även kan försvåra för kommunerna att verkställa en insats.

 

-  Kommuner som redan har en ansträngd ekonomisk situation kan genom särskild avgift få det ännu svårare att exempelvis genomföra nödvändiga byggnationer. Det är många tuffa prioriteringar som kommunerna måste göra där olika verksamheter vägs mot varandra, säger Kaisu R Kull som är inspektör på IVO.