De flesta barn och ungdomar erbjuds en meningsfull fritid på LSS-boenden

2018 mar 27

Nyheter

Liten flicka med färg på fingrarna.

2017 års frekvenstillsyn av landets cirka 200 bostäder med särskild service för barn och ungdomar visar att barnen och ungdomarna erbjuds goda möjligheter till både individuella och gemensamma fritids- och kulturaktiviteter.

En meningsfull fritid stärker barns möjlighet att leva ett självständigt och rikt liv. För barn med funktionsnedsättning innebär det också en möjlighet att kunna leva som andra barn. Efter 2017 års granskning av landets LSS-bostäder för barn och unga kan IVO konstatera att det överlag finns resurser och tid i verksamheterna för att anordna både planerade och spontana aktiviteter, och många verksamheter visar på både stor lyhördhet och stort engagemang (se bilaga 1 för mer information).

 

Flertalet vårdnadshavare och legala företrädare är nöjda med aktiviteterna

I samband med årets granskning fick också vårdnadshavare och legala företrädare svara på en enkät om barnen och ungdomarnas fritid (se bilaga 2 för mer information). Cirka 350 personer har svarat på enkäten, och resultatet visar att flertalet är nöjda eller mycket nöjda med det utbud av fritids- och kulturaktiviteter som verksamheterna erbjuder barnet/ungdomen (det vill säga nästan 80 procent av de svarande). Vårdnadshavarna till flickor tenderar att vara något nöjdare än vårdnadshavarna till pojkar (sex procentenheters skillnad). Endast cirka åtta procent är inte alls nöjda (det vill säga knappt 30 personer).

 

Kontinuerlig dialog med vårdnadshavare är viktigt

Cirka 20 procent av de som svarade på enkäten uppger att deras barn/ungdom inte erbjuds några fritids- eller kulturaktiviteter. Det kan finnas flera orsaker till detta, exempelvis att de svarande inte har full insikt i verksamheten och därför inte har vetskap om de aktiviteter som verksamheten anordnar. Men det kan naturligtvis också vara så att verksamheten inte erbjuder några aktiviteter. Det är därför viktigt att verksamheterna har en kontinuerlig dialog med vårdnadshavarna och de legala företrädarna för att göra dem delaktiga i planeringen och genomförandet av barnets/ungdomens fritids- och kulturaktiviteter, men också för att prata om förväntningar.