Dialoger om lex Maria, lex Sarah och den nya klagomålshanteringen

2018 jun 26

Nyheter

Under våren har IVO ordnat möten runt om i landet med anmälningsansvariga för lex Maria och i vissa fall även lex Sarah. Träffarna har haft fokus på aktuella områden, så som den nya klagomålshanteringen och anmälan av händelser som lett till vårdskada.

I kommuner, landsting och privata vård- och omsorgsverksamheter finns det personer som har ett utpekat ansvar att anmäla händelser till IVO, så kallade anmälningsansvariga. Dessa personer fyller en viktig funktion i arbetet med en god och säker vård. 

Värdefulla tillfällen att mötas 

För IVO var dialogträffarna värdefulla tillfällen att mötas och samtala kring aktuella områden som berör anmälningsansvariga. Dialogerna handlade bland annat om utredningar av allvarliga händelser som lett till eller kunnat lett till allvarlig vårdskada, och hur dessa kan bidra till ett lärande i högre utsträckning. Samtalen rörde även de utmaningar som den nya klagomålshanteringen innebär, då ansvarsfördelningen för att hantera klagomålen har förändrats. Deltagarna fick möjlighet att diskutera frågor med personer i samma funktion från andra verksamheter. Drygt 600 anmälningsansvariga deltog på dialogträffarna. 

Reflektion från en av deltagarna

”Vi som vårdgivarrepresentanter anser att det är mycket värdefullt att få kunna samverka och utbyta erfarenheter med andra, och att få möjligheten att framföra till er på IVO de svårigheter vi stöter på. Det är otroligt värdefullt att vi får berätta svårigheter ur vår synvinkel och att ni informerar hur ert arbetssätt ser ut. Det leder till en förståelse gentemot varandra.”

 

Klagomål inom hälso- och sjukvård - så agerar IVO

Lex Maria och lex Sarah - jakten på den önskade effekten