Felaktig förskrivning av narkotiska läkemedel vanligast i ärenden som rör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

2018 nov 28

Nyheter

Kartor med läkemedel

IVO har analyserat de ärenden som rör tillsyn av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal under 2017. Flest ärenden handlar om överförskrivning av narkotiska läkemedel.

Av totalt 713 ärenden under 2017 som rör hälso- och sjukvårdspersonal, avslutades 281 med kritik eller anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).  IVO har särskilt granskat dessa 281 ärenden. Det är första gången IVO gör en djupare innehållsanalys inom detta ärendeslag. 

- Det här har varit ett pilotprojekt för verksamhetsutveckling, berättar Derya Akcan, utredare på IVO. Syftet har varit att kartlägga och beskriva informationen som finns i dessa beslut för att utveckla vår statistikföring, men också för att bidra till ökad kunskap om informationen som finns i dessa ärenden.

Felaktig förskrivning av narkotiska läkemedel 

I innehållsanalysen framgår det tydligt att förskrivning av narkotiska läkemedel är det som de flesta ärenden handlar om. Ofta handlar ärendena om bristande försiktighet och kontroll vid förskrivningen, t ex. att rekommenderad dos i FASS eller ordinerad dos överskrids vid upprepade tillfällen, och att förskrivningarna inte är dokumenterade i patientjournalerna.
 

- I 78% av ärendena handlar det om att läkare skriver ut dessa läkemedel till patienter på ett sätt som innebär risker för patientsäkerheten, berättar Petra Carlbaum, processutvecklare på IVO. Det blir en patientsäkerhetsrisk när det brister i journalföringen och det inte går att följa vården och behandlingen av patienterna. Får de läkemedel på rätt indikation eller alldeles för mycket läkemedel? Finns det en risk för att utveckla eller upprätthålla ett beroende eller missbruk eller kan det leda till en överdos? 

Några av de vanligaste aktiva substanserna som förskrivs är Zolpidem, Kodein, Zopiklon, Tramadol och Oxikodon. 

Vårdgivare och apotekspersonal är informationskällor till IVO

De vanligaste informationskällorna till IVO är anmälningar från vårdgivare och personal som expedierar läkemedel. Två tredjedelar av de beslut som landat i kritik eller anmälan till HSAN har öppnats på grund av information från vårdgivare eller apotekspersonal. 

- Det är värdefull information vi får från apotekspersonal och vårdgivare, säger Petra Carlbaum. Vi kan även öppna ett ärende baserat på uppgifter i andra ärenden vi har på IVO eller baserat på information från till exempel domstol, polisen eller försäkringskassan. 

IVO utreder enskilda yrkesutövare med utgångspunkt i patientsäkerheten och de risker som kan finnas i den enskildes utövande av yrket. 

Oskicklighet, missbruk och brott är förekommande i IVO:s ärenden

Förutom felaktig förskrivning av narkotiska läkemedel så är även områdena oskicklighet, missbruk och brott förkommande i IVO:s ärenden. Det handlar bland annat om kunskapsbrister, stöld från arbetsplats och missbruksproblematik.  Dessa områden ligger ofta till grund för de anmälningar IVO gör till HSAN om bland annat prövotid eller återkallelse av legitimation.