Fokus på patienterna i de organisatoriska mellanrummen

2018 jun 18

Nyheter

Sjukgymnast behandlar äldre patient

Vården och omsorgen är inte tillräckligt samordnad för patienter som behöver ett multidisciplinärt omhändertagande. Det gör att vårdkedjan för den enskilde inte håller ihop och att kvaliteten därmed blir lidande. Detta ska IVO titta närmare på under 2018.

Vården och omsorgen i Sverige utförs i en komplicerad struktur – uppdelad i tre politiska nivåer, 20 olika landsting/regioner, 290 kommuner och en rad olika privata utförare. Många organisationer är dessutom uppdelade på olika nivåer och styrs separat från varandra. Detta gör det svårt att koppla samman olika vård- och omsorgsinsatser till en helhet kring patienten.

 

I dag resulterar samverkan ofta i att vård- och omsorgsgivare delar upp ansvaret för patienten istället för att ta ett gemensamt ansvar. I de mellanrum som uppstår mellan olika organisationers ansvar finns det därför en risk att patienter hamnar – i synnerhet patienter som behöver ett multidisciplinärt omhändertagande.

 

Utebliven samordning leder till sämre vård och omsorg

När samordningen av vården och omsorgen brister eller uteblir blir de organisatoriska mellanrummen kännbara för patienten. Det kan exempelvis leda till en försämrad upplevelse och en sämre vård eller omsorg – ur både en medicinsk och social synvinkel.  När samordningen brister får patienten, brukaren eller närstående också ta ett större ansvar för att koordinera insatserna.

 

Multidisciplinärt omhändertagande – ett av IVO:s riskområden

IVO genomför just nu en förstudie som handlar om att närmare undersöka förutsättningarna för att kunna genomföra en nationell tillsyn på området. I filmen berättar Johanna Nilsson som är utredare på IVO om det arbete som pågår.

 

Filmad intervju med Johanna Nilsson, utredare.

 

Vad innebär multidisciplinärt omhändertagande?

Ett multidisciplinärt omhändertagande innebär att flera personer samarbetar för att hjälpa en och samma person. Utgångspunkten är att vården och omsorgen centreras och samordnas kring den enskilde. På så sätt förväntas patienten och brukaren få ett bättre omhändertagande utifrån sitt hela vård- och omsorgsbehov.

 

Vad är organisatoriska mellanrum?

Ett organisatoriskt mellanrum uppstår när en persons, grupps eller organisations ansvar, befogenheter, ambitioner, kompetens, information etcetera tar slut utan att någon annan persons, grupps eller organisations tar vid. Det uppstår ett glapp, ett mellanrum i väven av hur saker och ting har organiserats (Källa: Mats Tyrstrup).