Förbund bekräftar behovet att granska att personer får sammanhållen vård och omsorg

2018 sep 06

Nyheter

Två personer hjälper man i rullstol

Flera patientförbund stärker bilden av att vården inte är tillräckligt samordnad för de som behöver insatser från flera olika kompetenser och huvudmän. De menar att bristande samordning kan leda till vårdskador, onödigt lidande och för tidig död.

IVO genomför just nu en förstudie om personer som behöver multidisciplinärt omhändertagande – en av sju förstudier som ligger till grund för eventuellt kommande nationella tillsyner. I förstudien samtalar IVO bland annat med patienter, brukare, intresseorganisationer, forskare och andra myndigheter. 

Mycket ligger på den enskilde personen

I förra veckan träffade IVO representanter från Demensförbundet, Neuroförbundet,  Parkinsonförbundet och Reumatikerförbundet. Samtalen kretsade kring hur deras medlemmar upplever att samordningen fungerar av de insatser som de får från hälso- och sjukvården och socialtjänsten.  

- Våra medlemmar upplever många gånger att vården och omsorgen inte är samordnad. De får själva ta kontakt med olika instanser och informera eller undervisa om sin sjukdom i mötet med vård- och omsorgspersonal, säger Lotta Håkansson som är förbundsordförande på Reumatikerförbundet.


Det är en bild som även de andra patientförbunden instämmer i samtidigt som de beskrev exempel då samordningen fungerar och där vissa mottagningar tar ett större helhetsansvar. Enligt förbunden saknas det inte samordning, men den är allt för begränsad – samordningen sker oftast inom befintliga verksamhetsgränser. 

Utebliven information minskar möjligheten att vara delaktig  

Patientförbunden berättade att de ofta får fylla stora delar av informationsbehovet som deras medlemmar har då informationen från vård- och omsorgsgivarna är bristfällig eller saknas. Eftersom patienterna får en bristfällig information vet de inte heller om vad de har för möjligheter och rättigheter. De vet inte alltid vad de ska fråga efter eller vem de ska vända sig.

Utan en fast vårdkontakt försvåras möjligheten att tillgodose patientens behov

I samtalen med patientföreträdarna framkommer att patienterna saknar en kontinuitet i vården, att ha en fast vårdkontakt  som känner till ens sjukdomshistoria och ens livssituation. Att inte kunna ha en fast vårdkontakt gör att helhetssynen på den enskildes livssituation går förlorad och så också personcentreringen. Det gör det även svårare att upptäcka och diagnosticera olika sjukdomar.

Samordning för ett fullvärdigt liv   

När samordningen av vården och omsorgen brister eller uteblir uppstår så kallade organisatoriska mellanrum. Det innebär att personen och dess närstående får ta ett större ansvar för att koordinera insatserna. 

- Vi ser ett stort behov av multidisciplinära team runt patienter som behöver insatser från flera aktörer. I dag är det otydligt vem som har ansvaret att se till att personen får den vård och omsorg som hen behöver över tid, säger Kristina Niemi, kanslichef på Neuroförbundet.

Förbunden som IVO haft dialog med poängterar att personer som behöver multidisciplinärt omhändertagande (personer som behöver insatser från flera olika kompetenser och huvudmän) är en särskilt utsatt grupp. De har ofta livslånga diagnoser som innebär kontinuerlig kontakt med vården och omsorgen. En samordning av vård- och omsorgsinsatser är därför av stor vikt för att denna grupp ska kunna leva ett så fullvärdigt liv som möjligt.

Nästa steg i IVO:s arbete med förstudien är att ta fram ett förslag på hur en kommande tillsyn på området kan utformas.

Ta del av tidigare nyhet och film som publicerades 18 juni 2018.