Granskning av tandvården visar att vårdgivare behöver ta ett ökat ansvar

2018 feb 26

Nyheter

Manlig patient blir undersökt av tandläkare.

Små vårdgivare inom tandvården som granskats av IVO saknar kunskap om sitt ansvar som vårdgivare. Många saknar ett systematiskt arbete med patientsäkerhet och kvalitet. Hos flera finns även betydande brister i vården av patienterna.

Det är några av de slutsatser som IVO drar efter en tillsyn av 51 små vårdgivare som bedriver allmäntandvård för vuxna. Urvalet av vårdgivare är riskbaserat. Resultatet ska därför inte ses som en beskrivning av patientsäkerhet och kvalitet i hela tandvården i Sverige.

 

Vi ser allvarligt på de brister som vi har sett i tillsynen, säger Johan Blomgren, inspektör på IVO. När vårdgivare inte tar sitt ansvar kan patienterna drabbas av sådant som hade kunnat förebyggas, som exempelvis felaktig eller utebliven behandling. Det kan också bli dyrare för patienten och för samhället.

 

Fokus för tillsynen har varit att granska hur vårdgivaren, genom planering, ledning och kontroll, säkerställer patientsäkerhet och kvalitet i sin verksamhet samt att granska om patienterna får vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. IVO kan konstatera att det finns betydande brister såväl i patientsäkerhetsarbetet som i vården av patienter.

- Alla vårdgivare utom en i den här tillsynen har fått beslut där IVO ställer krav på åtgärder och där de ska redogöra för vilka åtgärder de ska vidta för att komma tillrätta med de brister vi har konstaterat. I några fall har vi också inlett en granskning av yrkesutövningen hos enskilda tandläkare, säger Johan Blomgren.

 

Totalt har 51 små vårdgivare som bedriver allmäntandvård för vuxna ingått i tillsynen.

 

 

Tillsyn av tandvården 2017

Genom klagomål och synpunkter från patienter och närstående har IVO sett en ökad risk för brister i patientsäkerheten hos små vårdgivare med en ensampraktiserande tandläkare samt hos små nyetablerade vårdgivare i storstäderna. Under 2017 har vi därför genomfört en nationell tillsyn med syfte att granska patientsäkerhet och kvalitet hos ett urval av dessa vårdgivare.

Urvalet av vårdgivare är riskbaserat. Resultatet ska därför inte ses som en beskrivning av patientsäkerhet och kvalitet i hela tandvården i Sverige. Totalt har 51 små vårdgivare som bedriver allmäntandvård för vuxna ingått i tillsynen. Av dessa har 40 endast en tandläkare anställd i verksamheten och övriga har två eller tre tandläkare. Av vårdgivarna är 19 nyetablerade i storstadsområdena medan övriga 32 är spridda över landet. Tillsynen har omfattat föranmälda inspektioner med intervjuer och granskning av 204 patientjournaler.