IVO gör förflyttning inom tillsynen

2018 nov 21

Nyheter

Silhuette av ung person på skateboard

I en samverkan mellan myndigheter sker ett arbete att samla erfarenhet utifrån kvalitet och användarperspektiv.

IVO medverkar i innovationsmyndigheten Vinnovas arbete med s.k. Policy lab. Syftet är att förbättra och samordna regelverk ur ett användarperspektiv och i samverkan med andra myndigheter bedriva specifika projekt med anknytning till reglering.

 

IVO:s tillsyn inom frekvenstillsyn av HVB utgår idag utifrån regelverksdefinierad kvalitet, vilket i sin tur bygger på antaganden om vad som ger kvalitet i verksamheterna. För att tillgodose behoven av en patient- och brukarcentrerad tillsyn och kunna genomföra de förändringar detta medför är IVO inne i en utvecklingsintensiv fas.

 

I arbetet samverkar IVO, Tillitsdelegationen, Vinnova och Socialstyrelsen och granskade HVB-verksamheter. Målet är att uppnå lärande avseende process, arbetssätt och samverkan.

 

-  IVO gör en stor förflyttning som vi nu testar inom ramen för frekvenstillsynen. Vi arbetar med brukare på ett sätt som vi inte gör i allmänhet. Fördelen med den här sortens projekt är att vi kan testa i liten skala, reflektera och sedan använda det vidareutvecklade arbetssättet i tillsynen både som stöd för oss själva och för verksamheterna, säger Thomas Mehralizade, avdelningschef på IVO.

 

 

Pilotprojekt inom frekvenstillsyn av HVB

 

IVO har utgått från ett pilotprojekt inom frekvenstillsyn av HVB för barn och unga. Projektet syftar till att vidareutveckla tillsynen så att den även baseras på vad som utgör kvalitet för de barn och unga som bor på HVB.

 

- Vi utgår från Tillitsdelegationens rekommendationer med användarperspektiv och situationsanpassad tillsyn av verksamheterna, berättar Thomas Mehralizade, avdelningschef på IVO.

 

Involverar barnen och ungdomarna

Förutom Tillitsdelegationens rekommendationer, genomförs en riskanalys som även involverar barn och unga där deras egen uppfattning om kvaliteten stöder en lärande tillsyn.

 

-  Vi kommer att se över hur vi kan tillämpa detta vidare. Det blir en erfarenhet och ett lärande som vi kommer att dela med och återföra till verksamheterna, avslutar Thomas Mehralizade.