IVO granskar socialnämndernas kontroll av tillstånd för konsulentstödda familjehem

2018 nov 14

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska i fyrtio kommuner under november och december i år granska att socialnämnderna kontrollerar att de verksamheter de använder för placeringar av barn har tillstånd.

- Det är av största vikt att kommunerna kontrollerar att de konsulentstödda verksamheterna har tillstånd. Detta för att förhindra att barn placeras via verksamheter som inte lever upp till de lagstadgade krav som finns, säger inspektör Magnus Lagerqvist.

Majoriteten av verksamheterna har tillstånd men det finns en risk att kommuner kan ha placerat barn i familjehem via olovliga verksamheter, det vill säga verksamheter som i dagsläget saknar tillstånd. IVO gör nu därför en riktad granskning av totalt 40 kommuner inom Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län.

Utifrån utfallet av granskningen kommer IVO att ta ställning till om en eventuell fortsatt nationell granskning ska genomföras.Fakta

Tillämpliga bestämmelser
7 kap. 1 § socialtjänstlagen, (2001:453), SoL reglerar sedan den 15 april 2017 tillståndsplikten för konsulentstödd familjehemsverksamhet. I övergångsbestämmelserna framgår bland annat att verksamheter som innan ikraftträdandet hade pågående verksamhet får fortsätta bedriva sådan under förutsättning att ansökan om tillstånd ges in senast 1 april 2018. Sedan den 1 april 2018 finns det specifika regleringar i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2018:2) om konsulentverksamheter. Föreskriften avser verksamheter som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn (konsulentverksamhet).