IVO i dialog med politiker om akutsjukvården i Stockholms län

2018 sep 26

Nyheter

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Efter den granskning av patientsäkerheten på akutmottagningarna i Stockholms län som IVO genomförde under 2017 har IVO träffat representanter för alla nivåer i styrkedjan och diskuterat iakttagelser och förutsättningar för akutsjukvården i framtiden.

Under hösten har IVO träffat Stockholms läns landstings utskott för Framtidens hälso- och sjukvård samt programberedningen för akutsjukvård för att återge vad vi har sett i tillsynen. 

- Vi har tidigare träffat ägare, beställare och utförare som är de tre parter som har ett gemensamt ansvar för utfallet av vården och vi har bland annat diskuterat hur de olika parterna kan bidra till en mer patientsäker vård, säger Lena Renman, enhetschef på IVO.

-  Nu har vi även träffat de politiker som ytterst ansvarar för patientsäkerheten inom akutsjukvården och för framtidens hälso- och sjukvård. De politiker som närvarat vid mötena har uttryckt att tillsynen skapat värde för dem och kommer stödja dem i deras fortsatta arbete på politisk nivå.

 

Granskning av patientsäkerheten

IVO har granskat patientsäkerheten på akutmottagningarna i Stockholms län för patienter med inskrivningsbeslut, som ofta är en skör grupp, som blir kvar på akutmottagningen i väntan på att föras över till nästa vårdnivå. IVO har även kompletterat tillsynen med en fördjupad analys där vi har tittat på vilka faktorer som kan bidra till eller försvåra en patientsäker vård.

 

- Eftersom tidigare tillsynsinsatser inte har gett tillräckliga och varaktiga förändringar valde vi den här gången att göra en fördjupad analys av hur systemet fungerar. Det har ökat vår förståelse för vilka faktorer som påverkar vården men det har också varit värdefullt i de dialogmöten vi har haft med de olika nivåerna i styrkedjan, säger Lena Renman, enhetschef på IVO.

 

- Det har varit bra möten och nu förväntar vi oss att landsting och vårdgivare samlat tar det gemensamma ansvaret och vidtar de åtgärder som krävs så att alla patienter får en patientsäker vård på akutmottagningarna. Vi kommer att följa utvecklingen, säger Lena Renman.

 

Sammanfattning av tillsynen

Under 2017/18 har IVO inspekterat patientsäkerheten för patienter i övergången mellan akutmottagning och slutenvård vid 7 akutmottagningar i Stockholms län. 4 av 7 sjukhus fick beslut med krav på åtgärder. Det var stora variationer mellan verksamheterna och sjukhusen.

  • Tillsynen var inriktad på patienter som bedömts av läkare och ska läggas in på slutenvård.
  • För dessa patienter uppfyllde inte alla akutmottagningarna kraven på en god vård.
  • Risker för patientsäkerheten fanns bl. a. genom brister i omvårdnad som övervakning, intag av vätska och mat, särskilda läkemedel som t.ex. smärtstillande behandling, uppföljning av planerad behandling och förebyggande av trycksår och infektioner. Akutmottagningen är inte utformad för patienter som behöver vård under längre tid.
  • IVO har krävt att akutmottagningarna säkerställer att patienter i övergången mellan akutmottagning och vårdplats i slutenvård får den omvårdnad, mat, dryck och de läkemedel som de behöver.
  • Akutmottagningarna och sjukhusen vidtar många åtgärder för att komma tillrätta med problemen, men de behöver bli bättre på att bland annat analysera och utvärdera åtgärderna så att de ser att de får avsedd effekt.