IVO polisanmäler socialnämnd för att systematiskt ha kringgått tillståndsplikten

2018 aug 21

Nyheter

Under flera år har nämnden placerat personer, som beviljats boende enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), i en verksamhet som saknar tillstånd.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har kunnat konstatera detta efter en inspektion våren 2017. Trots påföljande kommunicering med såväl kommunen som bolaget angående driften av verksamheten har placeringarna fortsatt. Det lagstadgade krav som finns på tillstånd för verksamheten har därmed ignorerats och medvetet kringgåtts och därför polisanmäler nu IVO nämnden för tjänstefel.

- IVO beslutade att göra en polisanmälan mot aktuell kommun. Polisanmälan avser misstanke om tjänstefel enligt brottsbalken (BrB). Anledningen är att nämnden har placerat personer som har beviljats boende enligt LSS i en tillståndspliktig gruppbostad som saknat tillstånd, säger Anna Jansson, inspektör på IVO.

Enligt uppgift från socialnämnden har kommunen och bolaget ingått ett särskilt avtal som gäller bemanning i väntan på att verksamheten skulle beviljas tillstånd. Men IVO konstaterar att överenskommelsen har inneburit att det i praktiken är det enskilda bolaget som har drivit verksamheten. Genom att placera personer i det aktuella boendet har nämnden medverkat till, och skapat förutsättningar för, en olovligt bedriven verksamhet. Förfarandet har fortgått under flera år trots att bolagets ansökningar om tillstånd har avslagits, och även efter att IVO gjort tillsynsinsatser.    

IVO finner att nämndens agerande utgör ett systematiskt och metodiskt kringgående av bestämmelserna om krav på tillstånd. Enligt IVO:s bedömning har socialnämnden gjort sig skyldig till tjänstefel. IVO har även polisanmält det aktuella bolaget för att bedriva olovlig verksamhet.

En enskild person får inte utan tillstånd från IVO yrkesmässigt bedriva bostad med särskild service. Det framgår av 23 § LSS. Tillståndsplikten omfattar även verksamhet som bedrivs med stöd av entreprenadavtal med en kommun. En enskild näringsidkare som bryter mot tillståndsplikten kan dömas till böter, enligt 28 § LSS. 

Ta del av det principiella beslutet.