IVO slutar att underteckna beslut inom lex Maria

2018 maj 29

Nyheter

För att minska administration och skapa bättre förutsättningar för digitalisering kommer IVO:s beslutsdokument i lex Maria-ärenden från och med 1 juli inte längre vara undertecknade.

Utredning och anmälningar enligt lex Maria ska göras av vårdgivaren för alla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. IVO granskar vårdgivarens utredning och gör en bedömning av om den motsvarar de bestämmelser som gäller. 

 

Utvecklat arbetssätt

Nu utvecklar IVO arbetssättet inom ärendehanteringen för anmälningar enligt lex Maria som ett led i den digitala förvaltningen. Genom att beslutsdokumenten inte behöver en underskrift av beslutsfattaren sparas både tid och resurser i handläggning och administration. Bland annat genom att IVO inte längre behöver scanna in underskrivna beslutsdokument för att de ska vara tillgängliga digitalt.

 

 – Det nya arbetssättet omfattar både de anmälningar enligt lex Maria som inkommer via IVO:s e-tjänst och de som skickas in på pappersblankett. Redan från den 24 maj påbörjade IVO införandet av beslut utan underskrift och från 1 juli omfattas alla lex Mariabeslut av arbetssättet, berättar inspektör Kerstin Nilsson.

 

Förstärkning för att underlätta digitalisering

Den 1 juli träder samtidigt den nya Förvaltningslagen (2017:900) i kraft. Då införs en bestämmelse om att beslutsfattande kan ske automatiserat för att skapa förutsättningar för utveckling av den digitala förvaltningen.

 

Det finns dock ingen reglering i nuvarande Förvaltningslag (1986:223) eller i Myndighetsförordningen (2007:515) om att myndighetens beslut ska vara undertecknade av beslutsfattaren. Så den nya Förvaltningslagens skrivelse blir en förstärkning för att underlätta digitalisering.