IVO ställer krav på förbättrad ledning och styrning i Region Västernorrland

2018 jun 18

Nyheter

Otydliga rutiner, riktlinjer och direktiv för hur de berörda patientgrupperna ska hanteras, är de huvudområden som Region Västernorrland (RVN) behöver åtgärda och därefter återrapportera om till IVO.

IVO har granskat RVN efter skrivelser som inkommit till myndigheten. 

 

IVO:s fokus har varit hur RVN säkerställer patientsäkerheten efter avvecklingen av akutkirurgin och akutortopedin vid Sollefteå sjukhus. 

 

- Vi hade väldigt givande och konstruktiva samtal med både personal och ledning. Det är tydligt att de alla vill åt samma håll, att göra akutsjukvården bättre, berättar Andrea Blömer, inspektör IVO. Det vi sett i tillsynen är att rutiner och riktlinjer inte blivit upprättade och implementerade i den omfattning som krävs. Det finns en osäkerhet i hur berörda patientgrupper ska handläggas. Vår bedömning är att patientsäkerheten behöver stärkas genom ett gemensamt arbete. 

 

Delaktighet i förändringsarbete är viktigt

IVO ställer krav på att planerade åtgärder tillsammans med nya åtgärder ska redovisas. Personalen känner sig inte delaktiga i de beslut som fattats och känner inte att ledningen tar del av personalens synpunkter och erfarenheter i önskad omfattning.

 

- Det är av stor vikt att lyssna på personalen även om man inte kan möta behoven eller utvecklingsmålen alla gånger, säger Andrea Blömer. IVO anser att förslag på åtgärder från personalen behöver värderas ur ett patientsäkerhetsperspektiv. För att få en förankring hos personalen är det viktigt att förklara varför förändringar görs och bakgrund till besluten. 

 

Åtgärder som ska genomföras

IVO:s beslut innebär att Region Västernorrland ska redovisa följande:

1. Vårdgivaren ska säkerställa:

‐ att det finns fastställda arbetsprocesser samt rutiner och riktlinjer som beskriver ett bestämt tillvägagångssätt för ett patientsäkert omhändertagande av patienter i behov av akut kirurgi och akut ortopedi (berörda patientgrupper) inom Sollefteå sjukhus upptagningsområde samt

‐ att beslutade arbetsprocesser, rutiner och riktlinjer är väl förankrade hos personalen och implementerade i verksamheten.

 

2. Vid säkerställande av åtgärder enligt punkt 1. ska vårdgivaren särskilt beakta och utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv värdera: 

‐ behovet av specifika rutiner och riktlinjer avseende prehospital handläggning av de berörda patientgrupperna, dels i fråga om ett bedömningsstöd för ambulanspersonal som utgår från prioriteringsverktyget RETTS och dels i fråga om vilka mandat ambulanspersonalen har gällande vart patienten ska transporteras, 

‐ möjligheten att kunna direktinlägga kirurg- och ortopedpatienter på avdelning vid annat sjukhus, efter bedömning i Sollefteå,

‐ möjligheten att använda den kirurgkompetens som finns på Sollefteå sjukhus för bedömning, ställningstagande och eventuell akut åtgärd när så krävs samt 

‐ de åtaganden som vårdgivaren utfäste vid inspektionen den 26 april 2018, se markeringar i bilagd handling ”Inspektion den 26 april 2018 - Dokumentation från möte med ledningen”, bilaga 1.

 

3. Vårdgivaren ska inom ramen för sin egenkontroll bedöma det nu aktuella patientsäkerhetsläget med hänsyn till vårdskadors frekvens och allvarlighetsgrad för att på sikt kunna följa upp att vidtagna åtgärder fått avsedd effekt.

Vårdgivaren ska till IVO redovisa vilka åtgärder som genomförts samt en handlingsplan/tidsplan för påbörjade och planerade åtgärder. Av redovisningen ska framgå vem som är ansvarig, hur åtgärden kommer att följas upp (metod) samt vilken effekt åtgärderna har eller förväntas ha på patientsäkerheten. 

 

Redovisning ska vara IVO tillhanda senast den 28 september 2018.