IVO:s lämplighetsprövning leder till en mer seriös assistansmarknad

2018 apr 11

Nyheter

Hand med penna som ska kryssa i rutor

IVO har 2017 granskat närmare 200 privata assistansföretag. För 16 företag har tillstånden återkallats. Lämplighetsprövningen har på detta sätt gett IVO möjligheter att arbeta för den enskildes och det allmännas bästa.

IVO har under 2017 påbörjat ett arbete med att utveckla lämplighetsprövningen av assistansanordnare. Det handlar bland annat om att tillföra ny kompetens, arbeta mer i team, samverka mer med andra myndigheter och att utveckla den metod som tillämpas för att välja ut de företag som ska granskas. IVO har också intensifierat arbetet med lämplighetsprövningen, vilket har lett till att fler företag med tillstånd har granskats under 2017 än tidigare.

De flesta får behålla sina tillstånd

I ungefär 8 fall av 10 avslutas IVO:s granskning utan några åtgärder. Det innebär att företagen får behålla sina tillstånd och att myndigheten inte ställer krav på förbättringsåtgärder. I ungefär vart tionde ärende har IVO dock bedömt att kvaliteten behöver utvecklas och därmed ställt krav på åtgärder. Det kan exempelvis handla om att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och den sociala dokumentationen. Detta är förbättringsåtgärder som kan ha stor betydelse för den enskilde. I ett fall av tio har IVO beslutat att återkalla tillståndet från assistansanordnaren.

Ekonomisk misskötsamhet är vanligt vid återkallat tillstånd

Den vanligaste grunden för återkallat tillstånd är ekonomisk misskötsamhet. Det kan bland annat bestå i att företagen vid upprepade tillfällen och till betydliga belopp har låtit bli att betala in skatter eller avgifter i tid, vilket resulterat i skatteskulder hos Kronofogden. Misskötsamheten kan också bestå i att företagen har haft revisoranmärkningar i årsredovisningen på grund av att de har misskött sin redovisning och interna kontroll. I något fall har företagen inte heller haft godkännande för F-skatt från Skatteverket.

- Det är av stor vikt att komma tillrätta med oegentligheter och att verka förebyggande. Då behövs en systematisk och väl fungerande samverkan mellan myndigheter och organisationer. Exempelvis behöver kommunerna uppmärksamma sin anmälningsplikt till IVO, säger Lena Carp som är enhetschef på IVO.

Trots att personlig assistans är ett riskområde är det viktigt att komma ihåg att de flesta av IVO:s granskningar av de som bedriver personlig assistans avslutas utan några åtgärder. Att låta den allmänna diskussionen om assistans överskuggas av debatten om fusk riskerar att i förlängningen leda till en försämring av den enskildes möjligheter att få sina behov av personlig assistans tillgodosedda.

 

Om IVO:s lämplighetsprövning inom personlig assistans

Vid en lämplighetsprövning granskar IVO tillståndshavarens ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt. De ekonomiska förutsättningarna omfattar exempelvis redovisning, betalning av skatter och arbetsgivaravgifter. IVO:s granskning av omständigheter i övrigt handlar exempelvis om kvalitetsaspekter utifrån tillräcklig kunskap och erfarenhet på LSS-området, tidigare brottslighet och personliga förhållanden som kan påverka lämpligheten.

Läs mer om IVO:s lämplighetsprövning