Nytt klagomålssystem infördes vid årsskiftet

2018 jan 17

Nyheter

Vid årsskiftet infördes ett nytt klagomålssystem, vars främsta syfte är att förtydliga ansvarsfördelningen och öka effektiviteten i hanteringen av klagomål inom hälso- och sjukvård.

Det är i första hand vårdgivarna som ska ta emot och besvara klagomål från patienter och deras närstående. Vårdgivarna ska också förklara vad som inträffat och vid behov vidta åtgärder för att liknande händelser inte ska inträffa igen.


När patienter framför sina klagomål där vården utförs, finns det större möjligheter till snabbare svar. Det ger också vårdgivarna utrymme att i ett tidigt skede vidta åtgärder för att förebygga vårdskador.
Vårdgivarnas ansvar att anmäla allvarliga vårdskador inom vården genom en lex Maria-anmälan till IVO är oförändrat.  

 

Patientnämndernas roll

Patientnämndernas huvuduppgift är att hjälpa och stödja patienterna att få sina klagomål besvarade av vårdgivarna, men nämnderna ska också bidra till kvalitetsutveckling och en hög patientsäkerhet. Patienter som inte är nöjda med vårdgivarens eller patientnämndens svar har fortsatt möjlighet att gå vidare med klagomålet till IVO.


IVO:s utredningsskyldighet förändras

IVO:s utredningsskyldighet begränsas, så att tyngdpunkten läggs på allvarliga händelser där en patient i samband med hälso- och sjukvård har fått permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller där patienten avlidit. IVO ska utreda klagomål från patienter som tvångsvårdas, samt händelser i vården som på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning.

 

Underlag för inspektioner

IVO kommer även i nära samverkan med patientnämnder och vårdgivare att ta del av de patientberättelser som kommer in. Det betyder att IVO får möjlighet att på övergripande nivå identifiera påtagliga risker inom hälso- och sjukvården. Riskanalyserna ligger till grund för tillsyn där den som bäst behövs, i form av inspektioner på till exempel vårdcentraler och sjukhus.

 

IVO:s tillsyn

IVO:s tillsyn kommer också att i högre grad bedrivas genom inspektion där vården utförs, inte främst genom skriftliga underlag. Tillsynen bygger på direktkontakt med patienter, vårdpersonal och ledning. Detta gynnar i högre grad röstsvaga patienter som inte själva har förmågan att anmäla klagomål mot hälso- och sjukvården.

Klagomål från den gamla och nya klagomålshanteringen kommer att handläggas parallellt under 2018.