Personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för brister i boendemiljö och omsorg

2018 jun 28

Nyheter

Man med funktionsnedsättning vid dator med hjälpmedel.

För de personer som har behov av bostad med särskild service har brister i boendemiljö och omsorg stor inverkan på den enskildes livskvalitet. IVO genomför just nu en förstudie för att utforma en nationell tillsyn inom området.

Bostad med särskild service för vuxna är en av de största insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Under 2016 hade 27 000 personer i Sverige boende med särskild service. Sedan 2007 har antalet personer med insatsen ökat med 25 procent. 

 

Särskilt utsatt grupp

De personer som har behov av bostad med särskild service är en särskilt utsatt grupp som kan ha svårt att föra sin egen talan och tillvarata sina egna intressen. Det är en av anledningarna till att IVO valt ut detta som ett av sju prioriterade riskområden för perioden 2018-2020.

 

Många anmälningar från enskilda personer som kommer in till IVO inom funktionshinderområdet berör brister i omsorg och omvårdnad. Det kan handla om att omvårdnaden (psykisk, fysisk och social) inte anpassas kontinuerligt så att den svarar mot de boendes individuella behov. Anmälningarna visar också att det även finns brister i att få stöd och hjälp i att upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering. Samt att få möjligheten att utföra individuellt anpassade fritidsaktiviteter.

 

Underlag från brukarorganisationer 

Under våren 2018 har IVO genomfört en enkätundersökning där Autism- och aspergerförbundet samt riksförbundet FUB har medverkat.

 

 - Deras medverkan har varit mycket värdefull för att identifiera de riskområden som påverkar boendemiljön och omsorgen negativt för personer i boende med särskild service, säger Rebecka Forsberg, inspektör och projektledare för förstudien.

 

I den dialog som IVO haft med FUB och Autism- och aspergerförbundet har vi fått bekräftat att de områden vi själva har identifierat är relevanta. Men de har också lyft fram ett viktigt område där IVO sedan tidigare har lite kunskap, nämligen övergrepp mot kvinnliga brukare.

 

Pilottillsyn till hösten

Under hösten fortsätter IVO genomföra dialoger med brukare och deras företrädare. Det sker bland annat genom en pilottillsyn.  Förhoppningen är att få underlag för ytterligare prioritering i den kommande tillsynen och för att kunna justera frågeställningar så att tillsynen utgår från vad brukarna anser brister.   

 

Vill nå de som fattar besluten

Just nu genomförs en riskobjektsanalys som sedan ligger till grund för vilka verksamheter som IVO kommer att  granska.

 

Eftersom IVO ser tecken på att orsakerna till identifierade brister finns utanför omsorgsverksamheterna kommer tillsynen att fokusera på hur kommunen leds- och styrs, där den enskilda verksamheten ingår. Därför kommer tillsynen att ske på olika nivåer, ända upp till politikernivå för att uppnå mer hållbara och bestående effekter. 

 

- Nämnden har det yttersta ansvaret och måste säkerställa att alla kommuninvånare garanteras goda levnadsvillkor. Det innebär att kommunens verksamhet ständigt måste utvärderas och förbättras vid behov, säger Rebecka Forsberg.

 

IVO planerar även för uppföljningar av kommande tillsyner framöver för  att följa upp hur ledningen  har arbetat och hanterat de brister och risker som framkommit i de genomförda tillsynerna.