Risk att brist på vårdplatser och personal styr – istället för patientens behov

2018 jul 02

Nyheter

Patient ligger i säng med ett band runt handleden.

Brist på vårdplatser och personal är ett omfattande problem inom vård och omsorg. Det leder till en ökad risk för vårdskador. Just nu genomför IVO en förstudie för att utforma en tillsyn inom området.

När vårdplatser överbeläggs och patienter utlokaliseras till andra avdelningar finns en förhöjd risk för vårdskador. Det kan handla om risker för felmedicinering, försenad behandling, vårdrelaterade infektioner, trycksår och fallskador. Vid vissa sjukdomstillstånd finns även en risk för ökad dödlighet. Riskerna kan också handla om att patienterna upplever sämre kontinuitet, information, trygghet och delaktighet i vården. IVO har prioriterat detta som ett av ett av sju riskområden vi ska granska närmare under 2018-2020. 

 

Det här riskområdet handlar både om den somatiska slutenvården och om den kommunala vården och omsorgen. I kommunerna kan det handla om att patienter som är färdigbehandlade i slutenvården inte kan tas emot i kommunen och därför blir kvar längre än nödvändigt på sjukhuset.

 

Samtal med patient- och anhörigföreningar

För att inhämta synpunkter, erfarenheter och idéer från patienter och anhöriga genomfördes den 14 juni ett dialogmöte i Göteborg med representanter från ILCO, Anhörigföreningen, Gyncancerföreningen och föreningen HjärtLung.

 

- Det var ett bra möte. Samtliga deltagare kände väl igen sig i IVO:s beskrivning av riskområdet. Vi fick med oss många värdefulla synpunkter, erfarenheter och tankar inför kommande tillsyn. Flera saker som diskuterades bekräftade den omvärldsanalys vi hittills har gjort. Nu ska vi gå vidare och komplettera och konkretisera den input vi har fått, säger Joakim Sebring, inspektör och projektledare för förstudien.

 

Data från IVO:s verksamhet och andra källor

I förstudien samlar IVO in data från den egna verksamheten. Det handlar bland annat om tidigare ärenden som har berört riskområdet, som tidigare tillsyner, lex Mariaärenden och enskildas klagomål. Förstudien går också igenom underlag och aktuell statistik från andra källor om exempelvis tillgång och efterfrågan på legitimerad personal, väntetider och annan tillgänglighet.

 

- Vi har mycket fakta och kunskap på IVO som vi ska dra nytta av i projektet. Men vi har också genomfört möten med bland andra Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, för att få ta del av deras bild av riskområdet, säger Joakim Sebring.

 

Pilottillsyn och samråd med vårdgivare och kommuner i höst

- Projektgruppen planerar nu för pilottillsyn i höst. Pilottillsynen ska testa någon eller några delar av vårt preliminära förslag till nationell tillsyn. Vi har också precis bjudit in två vårdgivare och två kommuner till samråd i höst, för att få in fler tankar och erfarenheter innan vi tar ställning till ett förslag till nationell tillsyn, avslutar Joakim Sebring.