Samtal om framtidens tillsyn och tillståndsprövning på dialogforum

2018 okt 18

Nyheter

Människor i grupp som tittar ut genom stort fönster.

Den 1 oktober samlades representanter för organisationer som företräder vård- och omsorgsgivare vid IVO:s årliga dialogforum. På agendan stod bland annat samtal om framtidens tillsyn och de nya tillståndsplikterna som införs från årsskiftet.

IVO:s generaldirektör Gunilla Hult Backlund inledde mötet med ett samtal om framtidens tillsyn utifrån Tillitsdelegationens delbetänkande som överlämnades till regeringen i somras.Delegationen lyfter bland annat att tillsynen behöver bli mer situations- och verksamhetsanpassad för att främja utveckling där det finns potential för det, men fortfarande fungera kontrollerande vid behov. Delegationen lyfter även vikten av ett brukarperspektiv för att kunna bidra till utveckling.

 

Utökat uppdrag 2019

IVO ser Tillitsdelegationens förslag som ett viktigt underlag i linje med vår pågående utveckling av tillsynen som är ett prioriterat område under 2019. IVO kommer även fokusera resurser för att möta vårt utökade uppdrag vad gäller tillståndsprövning och utifrån NIS-direktivet. Några av målen för 2019 är att förbättra samspelet mellan vår tillsyn och vår tillståndsprövning, samt att förkorta våra ärende- och handläggningstider.

 

Gunilla Hult Backlund berättade även om de riskområden som IVO identifierat och prioriterat för perioden 2018-2020 och det arbete som hittills bedrivits för att förbereda för nationella tillsynsinsatser inom områdena. Områdena utgår från patienter och brukare och de risker inom vård och omsorg som kan finnas för olika grupper. Exempelvis handlar ett område om personer i behov av multidisciplinärt omhändertagande och ett annat om personer med särskilt boende enligt LSS.

 

Högt inflöde av tillståndsansökningar – men handläggningstiden går ner

Anna Sundberg, chef för avdelningen för tillståndsprövning, informerade om IVO:s handläggningstider för tillståndsansökningar genom en tillbakablick och en beskrivning av nuläget. Inflödet av tillståndsärenden är fortsatt högt, men ärendebalansen går ner. Anna Sundberg gav även tips om vad tillståndssökaren kan göra för att snabba på handläggningen. Huvudbudskapet var att väl förberedda ansökningar ger snabba beslut.

 

Lämplighetsprövningar - ett verktyg för att stänga ute oseriösa aktörer

IVO arbetar med så kallad lämplighetsprövning för att identifiera olämpliga aktörer i verksamheter som bedrivs inom socialtjänstområdet. Monika Berglund Lange berättade hur en lämplighetsprövning kan gå till. Det underlag som används för prövningen kan komma från sökanden själv i samband med tillståndsansökan, exempelvis årsredovisning. IVO samlar också underlag från andra aktörer, exempelvis skulder hos Kronofogden, och hämtar data ur våra egna källor, till exempel tillsynsbeslut gällande andra verksamheter som den sökande driver.

 

Tillståndsplikt för fler verksamheter från årsskiftet

Johanna Mattsson och Anette Nilsson från avdelningen för tillståndsprövning berättade om den kommande lagstiftningen som gör fler verksamheter tillståndspliktiga från den 1 januari 2019. Den nya lagstiftningen påverkar även verksamheter som är tillståndspliktiga idag.

 

Lagstiftningen innebär utvidgade och konkretiserade krav för att få tillstånd samt en utvidgad tillsyn av ägare och ledning. Lagstiftningen innebär också att en ansökan om tillstånd avgiftsbeläggs. Avgiftens storlek kommer att beslutas av regeringen.

 

IVO:s förbereder sig för den nya lagstiftningen med hjälp av en referensgrupp som består av såväl brukare som vård- och omsorgsgivare. IVO rekryterar dessutom nya medarbetare och tar fram nya blanketter för ansökan, rutiner etc.

 

Läs mer om de nya tillståndsslagen och vad den nya lagen innebär här.